Ukhunyulwa amazinyo kubangwa indoda

Ukhunyulwa amazinyo kubangwa indoda

0 420
USiphilisiwe Ncube

Cornelius Luphahla
LIZAGEBHA igodi likhafule amathe lifunga ukuba ngeke liphinde lithandane lendoda yomnikazi inina leMagwegwe North koBulawayo kulandela ukukhunyulwa amazinyo ngumngane walo ngemva kokumkhanda encinda uluju lwemvelo lomkakhe.

Inina leli uSiphilisiwe Ncube ukhunyulwe amazinyo amabili ngoLwesine kuviki ephelileyo ngumngane wakhe uPrecious Mlalazi.

Kubikwa uNcube ubesethandana lomkaMlalazi, uMnumzana Samson Nkala.

UMthunywa uzwe ukuthi ababili laba bebengabangane abakhulu uNkszn Mlalazi wasethola uNkszn Ncube elele loMnu Nkala endlini yakhe okuyikho okudale ingxabano phakathi kwabo.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Sisa Moyo ongumakhelwane kaNkszn Mlalazi uthe uNkszn Ncube ugangile.

“Mina ngathi ngihlezi endlini yami ngezwa umsindo komakhelwane ngagijima ngaya khona. Ngathi ngifika ngathola uNkszn Mlalazi etshaya uMaNcube kabuhlungu ngasengibalamula. Ngathi ngibuza ukuthi babangani uNkszn Mlalazi wathi umthole elele lomkakhe.

“Lokhu ngakukholwa sibili ngoba uMaNcube wayelokhu enqunu. Ngokunjalo ngamkhuza ngamtshela ukuthi into ayenzileyo imbi kakhulu ngasengimthwalela ekilinika njengoba wayekhumuke amazinyo amabili. Isimanga yikuthi uNkala wayezihlalele emkulwini angathi akwenzakalanga lutho,” kulandisa uNkszn Moyo.

Ebuzwa ngale indaba uNkszn Mlalazi uvumile ukuthi yenzakala wathi uzwa ubuhlungu ngoba uNkszn Ncube wala umkakhe esenzela ukuthandana lendoda yakhe.

“Kuliqiniso sibili ukuthi ngathola uMaNcube elele lomkami endlini yami khonapho engumngane wami. Lokhu kwangicaphula kakhulu ngoba wala umkakhe wathi uyamncitsha ingubo esenzela ukuthandana lomkami.

“Ngamtshaya sibili futhi ngisazomphinda engaqhubeka ekwenza lokhu,” kutsho uNkszn Mlalazi.

UNkszn Ncube uthe sowehlukana loMnu Nkala njalo waxolisa kuNkszn Ncube.

“Mina sengehlukana loNkala ngoba ngabona ukuthi ngenza into embi yikho ngabuya ngaxolisa kuNkszn Ncube. Ngokunjalo kangiphindi ngakwenza futhi, ngaphambanisa,” kuphetha uNkszn Ncube.

NO COMMENTS

Leave a Reply