UHLELO: Ubumnini

UHLELO: Ubumnini

0 150

Ukusetshenziswa kobumnini
Le yingxenye eqakathekileyo ekufundeni ubumnini. Abafundi kumele bazi ukusetshenziswa kobumnini.

1. Singasebenzisa ubumnini ukutshengisa ukuthi into ethile yenziwe ngani, kanje: Umnike ingwane yelala. Ingwane le ephiwe lumuntu yenziwe ngelala. Umtshaye ngenduku yensimbi. Ngokufanayo induku okukhulunywa ngayo lapha yenziwe ngensimbi.

2. Singasebenzisa ubumnini ekuchazeni ukuthi ulutho lusebenza ngani: Isitimela samalahle kangithandi ukuhamba ngaso. Lapha ubumnini buchaza ukuthi isitimela lesi sisebenza ngamalahle. Isigayo sikagetsi syadula kulesedizili.

Lapha sithola ukuthi kulesigayo esisebenza ngegetsi, njalo kubekhona esisebenza ngedizili.

3. Singasebenzisa ubumnini ekuchazeni ukuthi ulutho oluthile lusetshenziselwani: Ubolekise isigqoko somtshado.

Lapha kuvela sobala ukuthi isigqoko lesi okukhulunywa ngaso ngesigqokwa ngomtshado. Izicathulo zesikolo ziyathengeka. Izicathulo okukhulunywa ngazo zisetshenziswa esikolo.

4. Singasebenzisa ubumnini ukuchaza isikhathi sokusetshenziswa kolutho: Bahlabele ingoma yesonto. Abantu bakule indawo bathakazelela ingoma zempi.

5. Ubumnini bungasetshenziswa nxa kuchazwa okuphethweyo: Uthwele isigubhu samanzi. Ubulele igula lamasi.

6. Ubumnini bungachaza ubulili: Abantu besilisa bayahlonitshwa. Umuntu wesifazana kumele azithobe ebantwini.

7. Ubumnini bungasetshenziswa ekukhombeni ukulandelana kwezinto: Le yinyanga yokuqala yomnyaka. Lo ngumntanakhe wokucina.

8. Ubumnini bungasetshenziswa nxa kufanekiswa: Lo yinyoka yomuntu ngobuvila. Ubehamba lomgqala wentombi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply