UHLELO: Isichasiso

UHLELO: Isichasiso

0 211

Siyini isichasiso?
Ngilethemba ukuthi ezifundweni ezedlulileyo ufundile ngebizo lesabizwana. Usakhumbula ukuthi ibizo lesabizwana lisebenzani emutshweni? Ibizo ligama lento esingayibona ngamehlo siyibambe ngesandla loba esingeke siyibone kumbe siyibambe kodwa esaziyo ukuba ikhona.

Isabizwana lucezu lwenkulumo olusebenza njengebizo. Isabizwana singamela ibizo elingumenzi loba elingumenziwa emutshweni. Hlolisisa imitsho elandelayo: Udobhe ilitshe elikhulu. Izihlahla ezinde zivela izindlu ukuthi zingathathwa ngumoya. Unina omdala usesibhedlela. Uthenge izigqoko ezintsha ezinhle. Uthenge amathokazi amabili. Lona elitsha uligqokile. Zona ezimhlophe zinhle.

Amagama alandelayo athethwe emitshweni engaphezulu asetshenziswe ukuchaza amabizo lezabizwana njengala: elikhulu, ezinde, omdala, ezintsha, amabili, elitsha, ezimhlophe. Amagama afana lala abizwa athiwe yizichaziso.

Isichasiso ligama elichaza usobizo emutshweni njalo limlandela. Khumbula ukuthi ngosobizo sitsho ibizo lesabizwana.

Isichasiso silengxenye ezimbili: isivumelwano lesiqu. Izivumelwano yizakhi esiqalisa ngazo ezichasisweni.

Izivumelwano yizo ezidala umehluko phakathi kwezichasiso zemihlobo etshiyeneyo.

Mine imihlobo yezichasiso
(a)    Isiphawulo (b) Isibaluli (c) Inani (d) Ubumnini

Kufanele kube lokuvumelana phakathi kwesivumelwano sesichasiso losobizo ochazwayo.

Hlolisisa izichasiso ezikhethwe emitshweni engaphezulu: ilitshe elikhulu, izihlahla ezinde, umama omdala.

Izichasiso lezi yiziphawulo, umhlobo wokuqala wesichasiso.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply