Ugwaza umnawakhe ngengqamu yesinkwa kubangwa umdlwane

Ugwaza umnawakhe ngengqamu yesinkwa kubangwa umdlwane

0 448

Gladmore Ncube
ZISELE zitshe amathe izakhamizi zesigabeni seKhame ePlumtree ngemva kokuzwa ngezelamani ezigwazane ngoLwesibili kuviki ephelileyo zibanga umdlwane.

UMthunywa uzwe ukuthi uThabo Tshuma (22) ugwaze umnawakhe uMnumzana Lungelo Tshuma (18) kubangwa umdlwane ngoba bonke bebefuna okuduna.

Intatheli ikhulumisane lesakhamuzi sakule indawo uMnumzana Lethu Masotsha othe yena kuyayangisa ukuthi izelamani zigwazane kubangwa umdlwane wenja ngoba bonke befuna omduna.

“Kambe sibili abantu sebengaze bagwazane kubangwa umdlwane wenja? Inja kayise yanyeleza imidlwane eyisikhombisa kwathengiswa abahlanu kwasala okubili okunsikazi lokuduna.

“Ukulwa kwabo kwabangelwa yikuthi bonke babefuna okuduna akula owayefuna okusikazi ngoba bathi ensikazi ayikwazi ukuzingela. Sebehluleke ukuthi bakhulumisane bacina betshayana omdala wakhulelwa ngumnawakhe wabona kungcono ukuthi amgwaze ngaphansi kwekhwapha ngenqamu yesinkwa,” kuchaza uMnu Masotsha.

Intatheli ikhulumisane njalo loMnu Siyabonga Tshuma onguyise walezi zelamani othe yena uzwa eyangeka esigabeni ngesenzo sabafana bakhe laba abagwazane kubangwa imidlwane engeyakhe.

“Ngizwa ngiyangeka nxa ngihamba phakathi kwabantu ngoba abantwabami bagwazane bebanga umdlwane ongasi lowabo onyelezwe yinja yami, hatshi eyabo.

“Angazi kumbe yizinto zabantu ngoba mina amajaha ami ayathandana kodwa-ke sebengaze baxabane balimazane bebanga inja kuphela,” kuchaza uMnu Tshuma.

Intatheli ikhulumisane njalo loMnu Thabo owagwaza umfowabo omncane othe okwenza ukuthi amgwaze yikuthi wayesemhlukuluze kakhulu ngoba yena uze emncinyane kazange azalelwe lapha ekhaya.

“Mina umama kazange engikhulise, ngabuya ngimncinyane ngoba watshona ngilenyanga ezintathu ngizelwe.

Umama uhlala engihlukuluza labafowethu bengithuka ngokuthi mina angisuye walapha ekhaya.

“ULungelo wayengekho ngesikhathi ngikhetha umdlwane wami omduna evakatshile, wathi ekuphendukeni kwakhe wafika wathi ufuna okwami ngoba mina angizalwa lapha ekhaya.

“Okwenza ukuthi ngimgwaze yikuthi ngabalolaka kakhulu ngacina ngibona ukuthi kungcono ngimgwaze ngesikhathi sisilwa,” kuchaza uThabo.

UMthunywa ukhulumisane loMnu Lungelo othe yena ugwazelwe umdlwane kayise.

“Mina angilayo impendulo yemibuzo ongibuza yona, engingakutsho yikuthi mina ngigwazelwe umdlwane kababa njalo ongowami,” kuphetha uMnu Lungelo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply