Udinga usizo owabola amathumbu

Udinga usizo owabola amathumbu

0 616
Amadokotela atshiya ithumbu elikhanyayo ngaphandle kwesisu sika Utone Banda eliyilo alisebenzisa ukuya ngaphandle efake okuyisikhwanyana esibizwa ngokuthi yi-colostomy bag

YiNtatheli kaMthunywa
KULENDODA yelokitshini leNketa koBulawayo edinga usizo lwemali ukuze yenelise ukuhlinzwa esibhedlela seMpilo ngemva kokubola amathumbu osekubangele ukuthi iye ngaphandle isebenzisa ithumbu eseliphumele phandle esiswini.
UMnumzana Utone Banda udinga imali engange $3 500 ukuze ayelungiswa amathumbu ukwenzela ukuthi aye ngaphandle ngendlela yomdabuko.

UMnu Banda wahlinzwa okwakuqala ngenyanga kaZibandlela kuwonalo umnyaka njalo ngemva kokuhlinzwa lokhu amadokotela atshiya ithumbu elikhanyayo ngaphandle kwesisu sakhe eliyilo alisebenzisa ukuya ngaphandle efake okuyisikhwanyana esibizwa ngokuthi yi-colostomy bag.

I-colostomy bag le yiyo egcina ingcekeza yangaphandle ayikha ngethumbu andubana ayethulula ingcekeza le esambuzi.

Isikhwanyana lesi sibiza imali ephakathi kwe-US$7 kusiya ku$12 njalo kumele sitshintshwe ngemva kwensuku ezimbili. Okutsho ukuthi ngenyanga udinga izikhwanyana lezi ezingaba ngu-15 ezibiza imali engange US$180.

Ngaphandle kwesikhwanyana lesi uMnu Banda udinga njalo amaphilisi okwehlisa ubuhlungu zikhathi zonke awanatha kathathu ngelanga.

UMnu Banda uthe ukugula lokhu sokumenze waze wekela umsebenzi wakhe wokuba ngu-caretaker kwesinye isikolo emalokitshini.

“Kangisenelisi ukwenza imisebenzi enzima ngenxa yokuhlala ngifuthelwa. Khathesi ngincediswa ngudadewethu kodwa laye sokumandela yikho nje sengidinga uncedo emphakathini.

“Uthe uhlupho lolu lwaqala kungathi kukhona okuhamba phakathi kwesisu sakhe wasesiya kwelinye ibandla lamaZiyoni lapho abafika bamgabhisa. Uthe ebona lokhu kuqhubeka wahamba esibhedlela lapho abafika bathi usebole amathumbu basebewaquma andubana batshiye leli egcekeni eselidinga ukuthi abuyele ayehlinzwa ukuze libiselwe phakathi,” kulandisa uMnu Banda.

Uqhubekele phambili wathi ulesikwelede se$1 000 esibhedlela seMpilo njalo ulinde ukuba ayehlizwa okwesibili imali ingatholakala.

Abafisa ukumsiza nanzi inombolo zakhe zebhanga: My Cash 6058 7200 1124 4507 kumbe ufake ku-EcoCash 0775893425 Utone Banda.

NO COMMENTS

Leave a Reply