Udinda ugwalo lwesi-13 uSitsha

Udinda ugwalo lwesi-13 uSitsha

0 747
UMihla Tsheza Sitsha

Ncekwenhle Ncube
UMLOBI wezingwalo kanye lenkondlo uMihla Tsheza Sitsha usephinde njalo wenza adume ngakho nanko phela uselobe olunye ugwalo lwesiNdebele phezulu kwezilitshumi lambili akhangelele ukuthi kusiya fika uMabasa lonyaka lube seludindiwe.

Lolugwalo olulesihloko esithi ‘‘Elenxeba Ilenxeba’’ lubikwa luqukethe imfundiso mayelana lokugcinwa kwabantwana abazintandane abacina sebeyiziphepheli ezitaladeni emadolobheni amanengi elizweni lonke nje jikelele.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uSitsha uthe ngalolugwalo ufisa ukutshintsha indlela abantu abagcina ngayo intandane kanye lendlela abaphatha ngayo iziphepheli ezitaladeni.

“Lolugwalo ngilulobe ngikhangele impilo ephilwa yiziphepheli ezigcwele ezitaladeni ikakhulu ezingamankazana. Ngifisa ukuthi umphakathi wonke nje jikelele ubambane izandla ulwisane lenkethabetshabi kanye lokuhlukuluzwa kwalaba abantwana.

“Abantu abanengi abakunanzeleli ukuthi iziphepheli lezi zidinga thina ukuze zibuyiswe emphakathini ziphile impilo efana leyabanye abantu. Kuyimvama ukuthi iziphepheli lezi ziyahlukunyezwa ngabantu abahloniphekayo ngokwemacansini okuyinto embi kakhulu.

“Isihloko sona sichaza nje impilo yabantwana ababaleka emakhaya behlutshwa ngabazali bethi nxa befika ezitaladeni baphinde bahlutshwe ngumphakathi abakhangelele ukuthi ubavikele. Phakathi kogwalo lolu bakhona abalingiswa abaveza limpilo ngokugcweleyo” kutsho uSitsha

Ubuye njalo waveza ukuthi ufisa ukuthi ugwalo lolu lufinyelele inkokheli ezibona ngamalungelo abantwana ukuze zingenele ekuhlukunyezweni kwabantwana ngabazali kanye lalabo ababagcinayo nxa bezintandane.

USitsha uchaze ukuthi lolugwalo uqale ukululoba ekucineni kukaMpalakazi njalo luzadindwa kungakafiki inyanga kaMabasa.

USitsha uselobe ingwalo ezilitshumi lantathu, phakathi kwalezi kuloluthi Esilojeni, Izigigaba zomhlaba, Ngoniwa yinkunzi, Idla licatsha lezinye ingwalo zezinkondlo esezisize abafundi abanengi emakolitshi akuleli.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply