Ucula kamnandi uMabura

Ucula kamnandi uMabura

0 380
Shadreck “Mabura” Syatonga Sibanda

Cornelius Luphahla
KULEZINSUKU uzulu uhlala ejabula kuphela maviki wonke njengoba nje iphephandaba likazulu lidume ngendaba ezimnandi. Angithi kule iviki lize lazo njalo ngokuvumbulula ijaha elicula umculo we-kwaito kuzwele.

Lelijaha nguShadreck Syatonga Sibanda odume ngokuthi nguMabura kwezomculo. Kayiculi nje lindoda ingena kunyakaze ngitsho losane. Zizwele indaba ezimnandi lezi kungxoxo ejulileyo phakathi kwentatheli yephephandaba likazulu uCornelius Luphahla (CL) lomculi wodumo lo uShadreck Sibanda (SS).

CL: Chaza ukuthi kungani wakhetha ukucula umculo we-kwaito njengoba iminengi kangaka imiculo?

SS: Mina okwenza ngakhetha ukucula i-kwaito yikuthi ekukhuleni kwami ngangiyithanda kakhulu njalo lanxa ngiyihlabela ngizwa ngijabula. Lokhu kwenza ukuthi ngihlabele ngohlonzi oluphezulu ngoba ngijabula.

CL: Njengomculi chaza ukuthi waqalisa nini ukungena kwezomculo njalo sowakhipha amadlalade amangaki?

SS: Ukucula ngaqalisa ngomnyaka ka 2014 noma nje ngangingakakhiphi idlalade. Ngokunjalo sengakhipha ama-single ayisithupha agoqela elithi Kudala Kwami, Never Give Up, Kumnandi Ekasi, Kwaito Never Die, Sidl’ubutsha Bethu kanye lethi Tipple Dogs engayikhipha ngiloDJ Mawoz kanye lo Speczan.

Ngokunjalo idlalade sengikhiphe elilodwa engilikhiphe lonyaka elithi Iphupho Lami.

CL: Lifundisani idlalade lakho osulikhiphile njalo likhuluma ngani?

SS: Idlalade lami engilikhiphileyo lifundisa ngokuqakatheka kokugcwalisa izifiso zakho nxa ungumuntu kanye lokuzethemba lokusebenza gadalala ukuze uphumelele empilweni. Lelidlalade lichaza njalo ngezifiso zami engizethule njengephupho ukuthi ngazifisa kudala njalo kufanele ngizigcwalise. Izifiso lezi yikuthuthuka ngisize abahluphekayo.

CL: Abantu bathini ngomculo wakho njalo ukhangelele ukubenzelani lonyaka?

SS: Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wami njalo ngikhangelele ukuqhubekela phambili ngezomculo ngijabulisa uzulu ngingadeli noma kunzima.

Ngalokhu uzulu ngimthembisa ukumvakatshela endaweni ezehlukeneyo ngimzwisa umculo wami kanye lokuqhubeka ngimhwatshela amadlalade amnandi.

CL: Wandise ukudlalela ngaphi ingoma zakho njalo uzavakatshela nini kwelakini?

SS: Ingoma zami ngivame ukuzidlalela kweleSoweto kanye lakwezinye izindawo ezehlukeneyo ezigoqela eSouth Africa lakithi koMthwakazi. Ngalokhu lonyaka ngizavakatshela koBulawayo amahlandla atshiyeneyo njalo ngizakwazisa uzulu ngingakafiki kule indawo ukuthi ngiyabuya ukuze ahlale elindele.

Ngikhululekile njalo ukuthi ngidlale ingoma zami emtshadweni, emadilini atshiyeneyo kanye lakwezinye indawo abantu abadinga ukuthokoziswa khona ngezomculo.

Ubunzima engiyake ngihlangane labo kwezomculo yikuthi abanye abantu bayangitshonsthela umculo wami bawuthengise ngendlela engekho emthethweni okuyikho okungiwisayo. Okunye njalo yikuthi ngisaswela imali yokuzithuthukisa ngoba kwezomculo kudingakala imali ukuze uphakame.

Ngalokhu kubaculi abasacathula ngithi kababambelele ngamandla bengadeli noma behlanganana lobunzima ukuze bathuthuke ngoba vele kunzima kwezomculo.

SIMILAR ARTICLES

0 207

NO COMMENTS

Leave a Reply