Ubunyonyo bumxotsha emendweni

Ubunyonyo bumxotsha emendweni

0 876
UNkosazana Abigail Hozheri

YiNtatheli kaMthunywa
KULENINA lesigabeni seMshumavale eKadoma elithethwe ngusomabhizimusi elithi ladela umuzi ngenxa yokulunywa yibunyonyo obugcwele emakamelweni wonke endlini yakhe.

UNkosazana Abigail Hozheri (28) ovela endaweni yeSanyati, uthi wabona isimanga lesi ngeviki edluleyo lapho ahlala amalanga amathathu ehlutshwa yibunyonyo lobu. Uthi babuluma yena yedwa umuzi wona ugcwele abantu.

“Ngadela umuzi ngenxa yobunyonyo obabugcwele emakamelweni laphandle, ngabona kungcono ukuthi ngibaleke ngoba ngangizacina sengibulewe yibunyonyo lobu,” kutsho uAbigail.

Uthe zikhathi zonke nxa esendlini wayebona ubunyonyo obubambeneyo bumlanda buhamba sanyoka.

UAbigail uthe ngesikhathi ebaleka endlini ubunyonyo lobu basebugcwele phezu kombheda, emakhabothini lendlini yokugezela laphezu kwamatafula.

“Imihlola le yaqala ngesikhathi ngiqala ukuthandana loMnumzana Byron Tapera (48) lapho engambuza ngomakhwapheni engezwa kuthiwa uthandana laye ohlala eMhondoro,” kutsho uAbigail.

Uthe wabamba imibiko kumakhalekhukhwini ngokuthandana kwalaba eyayivela kumakhwapheni lo.

“Ngamfonela umama lo ngimbuza ngendaba le kodwa wala ukuthi bayathandana loByron njalo lomkami wakwala ukuthi uthandana laye.

“Ngemva kwamalanga amalutshwane ngamangala sengibona umuzi wonke sugcwele ubunyonyo obabuluma mina ngedwa,” kuchaza uAbigail.

Uqhubekele phambili wathi indlu yabo elenombolo ethi 4276 eMshumavale ilamakamelo ayisithupha njalo onke ayegcwele ubunyonyo, kusukela phansi kusiyafika kumafasitela.

“Ngazama ukuthela ubunyonyo ngamanzi kodwa akusebenzanga, babulokhu buqhubeka bungiluma. Ngangilungiselela ukuyathatha abantwana eSanyati lapho abafunda khona behlala kithi, kodwa konke lokhu kwehlula ngacina sengibaleka emzini wami,” kutsho uAbigail.

UAbigail uphinde wathi okumqeda amandla yikuthi umkakhe lanxa ekhona endlini kalunywa yibunyonyo lobu, buluma yena kuphela.

“Ubunyonyo lobu buqalise ukungiluma mhlaka 21 Mbimbitho emini libalele ngiqeda ukunatha itiye. Mina ngibona angathi akekho omunye ongenza lokhu ngaphandle kukamakhwapheni womkami njalo lalapho engadinga khona usizo bathi nguye.

“Ngilabantwana ababili lomkami, omunye liza lizelwe, umkami ngusiphatheleni. Ngifuna ubunyonyo lobu bukhitshwe emzini wami,” utsho njalo uAbigail othi khathesi wabaleka wayahlala kwezinye izihlobo zakhe.

Unkosikazi lo uthe ngowesine kumkakhe njalo uzimisele ukubuyela emzini wakhe nxa uhlupho lolu soluphelile.

“Kangilanhloni ukukhuluma ngendaba le ngoba sengikhathele ngoba ngipika ngigqoke ezami. Umkami ngiyamthanda kanye lomuzi wami, yikho nje ngilapha ukuze ngithole uncedo. Kodwa umkami kakwazi ukuthi ngilapha, kungakho ungangikhupha kuphephandaba umkami uzahle angixotshe. Phezulu kwalokho ubaba ngumpostoli kafuni ngiye kubosiyazi,” utsho njalo uAbigail.

Inina leli litshengise intatheli amanxeba okulunywa yibunyonyo lathi liwafaka umuthi.

NO COMMENTS

Leave a Reply