UBhishopu uquma uyise amaphambili

UBhishopu uquma uyise amaphambili

0 731
Mesa Pasiparova

YiNtatheli kaMthunywa
KULOMBHISHOPU webandla leJekenisheni eBuhera owetheswa icala lokuquma isidumbu sikayise amaphambili njalo kucatshangelwa ukuba wenza lokhu ngenhloso yokwenza umuthi wokuthuthukisa ibhizimusi yakhe.

Izihlobo zikaBhishopu Silas Pasiparova ohlala ngaphansi kukasobhuku uMutendamambo, eNyashanu zimethesa icala lokuquma amaphambili esidumbu sikayise, uChamunondirwa Mesa Pasiparova njalo akwaziwa ukuthi wawasa ngaphi.

Kubikwa uBhishopu lo ngusomabhizimusi endaweni le.

Umsekeli wesikhulumi samapholisa esabelweni seManicaland, uAssistant inspector Luxson Chinanda uthe bafuna isikhathi sokuchwayisisa indaba le.

Kusenjalo, uBhishopu uPasiparova uphika wemba phansi ukuthi wacuya isidumbu sikayise, uthi izihlobo zakhe zikhuluma kanje ngenxa yomhawu ngenotho yakhe.

Uphinde wachaza ukuthi watshaywa yizihlobo zakhe zisithi wacuya isidumbu sikayise. Intatheli zivakatshele uBhishopu uPasiparova lo emzini wakhe kodwa zamthola kuthiwa kakho uvakatshile.

UBhishopu Pasiparova ekhuluma lentatheli ecingweni uveze ukuthi wayengavakatshanga kodwa wayecatshile.

“Ngubani olitshele indaba le, ngubani sibili owabuya wazolibikela ngendaba le? Kulomntanami osebenza edolobheni leHarare. Nguye futhi owayekhokhela abantu ukuthi bangitshaye esililweni, bangigela inwele zami zeRasta abazithatha bahamba lazo.

“Phendukani lapha esontweni sikhulume. Indaba le isisiba nkulu . . . ,” kutsho uBhishopu Pasiparova kuyonale iviki.

Izihlobo zikaBhishopu lo ziveze ukuthi amaphambili acuywa ngenhloso yokwenza umuthi.

UCorrect Pasiparova (20), ohlala kusobhuku uUnganayi, ongumntakaBhishopu Pasiparova, uthe indaba le ibatshayisa amakhanda njengemuli. “Ubabomdala uSilas (Bhishopu Pasiparova) wathutha lapha wayahlala eMutendamambo khonapha eBuhera, wacuya amaphambili kakhulu, uyise uChamunondiwa Mesa Pasiparova.

Correct Pasiparova

Ngesikhathi kubhubhe ukhulu, ubabomdala uBhishopu watshela abantu bonke ukuthi baphume endlini ngoba kukhona atshiywa ekulayelwe nguyise. Yikho lapho aquma khona isitho sikakhulu sangasese njalo kasizange sibekwazi njengoba sasihlezi phandle,” kutsho uCorrect.

Kubikwa uBhishopu Pasiparova ngenxa yokuthi nguye omdala akula owamphikisayo ngesikhathi esithi kukhona akulayelwa ngumufi njalo walisa abantu ukuthi bavalelise umufi ngelanga lomngcwabo.

“Kwabalengxabangxoza abantu sebefuna ukuzwisisa ukuthi kungani ubabomdala esele lesidumbu yedwa. Kwaphosa kwaliwa uBhishopu wacina esephethe umkhonto.

“Isidumbu sabonwa ngumzukulu omdala uBunny Bimha yena owenza inkani wangena endlini kuqala. Ephuma endlini waqala wabikela unina omncane uFind Zvenyika ukuthi ukhulu wayesequnywe amaphambili.

“Lokhu kwaba segcekeni ngoba ingubo kanye lamalembu lapho okwakufakwe khona isidumbu kwasekugcwele igazi,” utshonjalo uCorrect.

Uthe isimanga yikuba abaqala ukwazi indaba le, uBunny loFind bafa bengagulanga. Intatheli ikhulume lomunye umntwana wemuli le, uHardlife Pasiparova othe indaba le iyabamangalisa.

Bishop Ganga

“UBhishopu uSilas ngubaba wethu kodwa waquma isitho sangasese sikakhulu, ubaba wakhe. Sicabangela ukuthi wahamba wayakusebenzisa.

“Khathesi abantu bayafa ngenxa yomoya kakhulu othi samqumelani.”

“Ubabakazi uFind, onguye olandela uSilas, watshiya esitshele ukuthi umnewabo wacuywa amaphambili kayise yikho nje sesisifa njengamagundwane ngenxa yesenzo sakhe lesi,” kutsho uHardlife.

UMesa Pasiparova (42), uthe bake babuthana njengemuli bekhuluma ngozimu oselukhona osoluqede imuli, uyise uBhishopu Pasiparova wavuma.

“Indaba le isihluphile, ukhulu useqede abantu. Sesike sahlala phansi njengemuli ubabomdala uSilas wavuma indaba le, savumelana ukuthi sizadinga uncedo njengemuli kulungisiswe,” kutsho uMesa.

Ngesikhathi intatheli zivakatshela uBhishopu uPasiparova emzini wakhe kanye lesitolo sakhe wayengekho kuthiwa uye esontweni eChipinge emhlanganweni. UBhishopu uPasiparova wayengekho njalo esontweni kodwa kwakuloBhishopu uGanga, uMfundisi Magaisa kanye loMnumzana uMhute.

“Siyabonga ukuthi lifike lapha sesiyizwile indaba le. UBhishopu wake wasibikela ukuthi kuyaliwa kibo, njalo uhlaselwe esililweni lapho akhululwa khona impahla walaliswa ebotshwe izandla lenyawo emlilweni ethelwa amanzi andubana agelwe inwele. Inwele azigelwayo umoya wawuthe akumelanga zigelwe,” kutsho uMnu Mhute.

Kubikwa ebandleni leli abadala bebandla kabageli inwele nxa belaywe ngumoya. Kubikwa uBhishopu Pasiparova nguye omkhulu kuboBhishopu emhlabeni wonke kulelibandla.

UBhishopu uPasiparova ekhuluma lentatheli ecingweni uthe izihlobo zakhe ziyamzonda.

“Ngesikhathi ngiquma amaphambili bona babengaphi? Kungani osobhuku kanye lezinduna zalapha zingazange zingihlalise edale kumbe ukuthi zingibophise?” kutsho uBhishopu lo.

UBhishopu uthe wabikela amapholisa ngendaba yokutshaywa kwakhe kodwa akukho osekwenziwe.

NO COMMENTS

Leave a Reply