Ubengwa ngembodlela kubangwa imali yokukhetsha

Ubengwa ngembodlela kubangwa imali yokukhetsha

0 271

Cornelius Luphahla
NGENXA yokungaziphathi kuchitheke igazi lendoda elokitshini leMzilikazi koBulawayo ngemva kokuba incitshe umahotsha imali yokumkhetsha qede wayibenga ngembodlela.

Isisanasana lesi senzakale ngoMgqibelo kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Polite Ndlovu abengwe khona nguNkosazana Sandile Makoni ethi kungani emncitsha imali yokumkhetsha.

Kuzwakale ukuthi uMnu Ndlovu wayethembise uNkszn Makoni imali engange-$15 kodwa kwathi kusisa wala ukumupha imali le okuyikho okwabangela impi.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Elphas Ndlovu ongumnawakhe kaMnu Ndlovu walandisa ngendaba le.

“Mina ngangilele ekuseni ngingazi ukuthi umnewethu ubuye loMakoni ngezwa umsindo endlini yakhe ngaqonda khona. Ngathi ngifika ngathola umnewethu esesopha uMakoni elokhu efuna ukumsika.

“Ngathi ngibuza ukuthi kuhamba njani uMakoni wathi ufuna imali yakhe yokumkhetsha ayithenjiswe ngumnewethu. Ngazama ukumxolisela ngaze ngamupha i-$10 kwaba yikho emxolela. Kungayisimi wayezamlimaza ngoba umnewethu wayengelayo imali yokumbhadala,” kutsho uMnu Ndlovu.

UNkszn Makoni walile ukuthi uyakhetshisa wathi okwenza waxabana loNdlovu yikuthi wayelesikwelede sakhe sakudala.

“Mina kangikhetshisi, uNdlovu ngangingamsikeli imali yokukhetshwa kodwa ngangifuna abhadale isikwelede sami sakudala. Isikwelede lesi saziwa yimi laye ngakho abathi wayengikhetshile balamanga,” kutsho uNkszn Makoni.

UMnu Ndlovu uthe indaba enjalo uyayazi kodwa kakwazi ukuthi kwahamba njani ngoba wayedakiwe.

“Kuliqiniso ukuthi ngasikwa nguMakoni ngembodlela kodwa ukuthi sasibangani kangikwazi ngoba ngangidakwe kakhulu. Ngokunjalo okunengi ngeke ngakulandisa,” kuphetha uMnu Ndlovu.

NO COMMENTS

Leave a Reply