Thelani umquba emasimini

Thelani umquba emasimini

0 368

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bathele umquba emasimini lezivandeni zabo khathesi ngoba ukwenza lokhu kuyathuthukisa isivuno.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Thandanani Moyo ongumlimisi eHlekwini uveze ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi bathele umquba emasimini abo.

“Umquba wenza umhlabathi ubelamandla okuthi isilimo esilinyiweyo sitholise umlimi isivuno esiphezulu, ngesilungu sithi, “it boosts soil potential for better yields,” kuchaza uNkszn Moyo.

“Umlimi angafaka umquba emhlabathini kuyanceda kakhulu ngoba umhlabathi ungaba lomquba uyabamba amanzi okwesikhathi eside.

UNkszn Moyo uqhubekele phambili wathi ukuthela umquba kuyanceda ngoba kwenza umhlabathi ubelezikhala ezingenisa umoya.

“Umquba wenza umhlabathi ubelezikhala ezingenisa umoya njalo ungabambani, ngoba nxa umhlabathi ubambene amanzi, umoya lemisoco etholakala emhlabathini kayenelisi ukungena empandeni zesilimo,” kuqhuba uNkszn Moyo.

Uthe umquba uyengeza njalo izibungwana ezitholakala emhlabathini eziqakatheke kakhulu ekuvundiseni lekuvuleni izikhala ezitholakala emhlabathini.

UNkszn Moyo uphinde wathi okuqakathekileyo nxa umlimi efaka umquba yikuthi uthelwe ubeyinqumbi ungachithizwa khathesi.

“Okuqakathekileyo emqubeni yikuthi umlimi athele umquba ube yinqumbi, nxa sebewuchithiza bahle bawulimele phansi ngoba ungayekelwa uchithiziwe isikhathi eside ukudla okusemhlabathini kuyatshiswa lilanga njalo kuyaphephuka,” kuchaza uNkszn Moyo.

Uphethe ngokuthi umquba ungatshiswa lilanga uyoma qha kucine sokunzima ukuthi impande zesilimo ziginye ukudla okusemhlabathini.

SIMILAR ARTICLES

0 45

0 40

NO COMMENTS

Leave a Reply