Silo C Dube kugwalo Ayihlabi Ngakumisa Lulotshwe nguP Ndebele Lwadindwa...

Silo C Dube kugwalo Ayihlabi Ngakumisa Lulotshwe nguP Ndebele Lwadindwa yi-Emanzini Publishers

0 193

UNKOSIPHILE Khumalo usengenile esikolo seSir Humphrey Gibbs. Usilandisela udaba lwakhe kuhle kakhulu okwenza simangale ukuthi kanti vele yisilima esinjani. Kungxoxo yakhe katshengisi ubuyelele lobo obukhanya bucokiswa ngabanye. Konke abakwenzayo lalokho abakufundiswayo kukhanya ukubamba masinyane. Siyezwa kungxoxo kaNkosi ukuthi lanxa eyisilima kodwa yena yisilima esingcono esenelisa ukubona ukwehluleka kwabanye.

Uyilandisa kakuhle inhlalo yakhe eSir Humphrey Gibbs okwenza siyizwe kahle. Okokuqala uNkosi usilandisela ukuthi sebefikile bonke abafundi abangamabhoda, umama uMaTshuma obagcinayo wabahlalisa phansi wabalaya. Uthi batshelwa ukuthi odandabulamacansabola abafuneki lapho. Kwathiwa nxa bekhona babezalaliswa phansi abanye baqethuke emibhedeni. Ukulwa kumbe ukuthethisana kwakuzila. Kwathiwa ababezatholakala bekwenza lokho babezajeziswa kabuhlungu.

Umlobi uveza uMaTshuma njengomama olandisayo kakhulu ngoba uthi waqhubeka elandisa okwenza ukuthi uNkosi esedinwe yikulalela wacina engasezwanga okunye kwakhona. Kambe ngumuntu ongaphelelanga olemizwa enje? Ulandisa zonke izinto njengokwenzakala kwazo uNkosi. Singakhohlwa njalo ukuthi nguye lo uNkosi ogogo uMaNsingo loMaKhuphe ababesithi kadluliswe ekuzalweni kwakhe bethi yinto engaqondakaliyo.

UNkosi ukhuluma ngaye labanye bakhe azibone yena elobulima obungcono. Uthi abanye babo babegogeke okungenziyo. Banengi ababelenxwala ezesabekayo. Uqhubeka ethi banengi ababegxoza indenda ezenyanyisayo. Konke lokhu kusitshengisa ukuthi yena uNkosi wayephelele ngoba esenelisa ukubona ubulima babanye kanye lokwenyanyekayo. Uthi kukhona abanye owawusithi ukhuluma labo bamane bakudonsele amehlo bangakuphenduli.

Uyaphambili uNkosi ethi wazewabona ngelikade ukuthi abanjalo yizacuthe lembebebe. Abayizacuthe yilabo abangezwayo ngendlebe kuthi imbebebe yilabo abakhuluma kungezwakali ukuthi bathini ngoba amabala abawakhulumayo engacaci. UNkosi uyakuncoma ukudla abafikiswa ngakho kulesi sikolo. Uthi ukudla kwakhona uqhatshi lwakho lwalusiya khatshana. Emlonyeni uthi kwakuhlabusa okwamagama. Babafikisa ngerayisi lenyama yenkukhu eyayifakwe imihlobohlobo yemibhida. Bazitika bagava.

Wakukhwabitha ukudla ababekuphiwe uNkosi uthi waze walibala unina owayekude laye. Sekufike isikhathi sokulala lowo lalowo waqonda embhedeni wakhe bakhunjuzwa ukuthi babengafuneki abathambisayo. Nxa umuntu ezizwa esephathekile kwakumele avuke aqonde esambuzini. UNkosi uveza ukuthi abanye bakutshaya indiva lokho ngoba kwasa zimatope ezabanengi. Yena uNkosi uthi ezakhe zazomile ngoba wayevele engasachemi ebusuku. Ngalokho-ke uthi wasinda empameni kaMaTshuma.

Uqhubeka ethi babhansulwa ababechemile. Umuntu engathi uyakhala ahaladwe. Wayekhunjuzwa ukuthi kathule ngoba engekho unina owayezamthulisa. UNkosi uyasitshela ukuthi le kwakuzakuba yiyo impilo yabo loMaTshuma. Kodwa kwakusithi bengavakatshelwa nguMphathi ehostela, aguquke uMaTshuma. Wayesiba ngumuntu olomusa azwakale eselokhu ebabiza ngelabobhoyi bakhe. Kusisa uNkosi uthi kusasele uMaTshuma wabavusa wabamisa babaludwendwe.

Uthi babegodola emnyango wendlu yokugezela. Bangeniswa ebhavini munye ngamunye ebagezisa uMaTshuma. Oseqede ukugeziswa wayephindela endlini yokulala ayegcoba agqoke. Ongakwaziyo ukuzigqokisa, uyahlala enqunu alindele uMaTshuma. UNkosi yena uthi wafika evele esezama ukuzigqokela.

Yisiyelele na uNkosi?

SIMILAR ARTICLES

0 238

NO COMMENTS

Leave a Reply