Sekuyisikhathi sokwenza imali ngamaluba

Sekuyisikhathi sokwenza imali ngamaluba

0 269

Gladmore Ncube
AMALUBA anganika abalimi imali enhle nxa ethe alinywa kuhle. Ngesikhathi sezulu amaluba enza kuhle kakhulu kungakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baqalise ukuwalima.

Kubikwa amaluba afuna amanzi kanye lomkhathi oqandelelayo.

Abalimi abanengi  abalimi amaluba ngoba becabanga ukuthi ukuze uqale ibhizimusi yokuthengisa amaluba kudingeka indleko enengi. Amaluba ayalinywa loba ngubani ngitsho lalaba abalimi abasemaphandleni.

Intatheli ithethe ithuba yaxoxisana lomunye umlimi okule ibhizimusi yokuthengisa amaluba azilimela wona.

UMnumzana Emmanuel Mpofu uthe ukulima amaluba kulenzuzo enhle ikakhulu ngasonalesi isikhathi sezulu.

“Mina sengilomnyaka  ogcweleyo ngithengisa amaluba njalo kuyangihambela kuhle kakhulu ngoba abantu bayawathenga ngobunengi besiyahlanyela ezindlini zabo abanye besiyacecisa lapho abahlala khona. Ukuthengisa amaluba yibhizimusi enhle kakhulu ngoba enza ukuthi abantu babe lempilakahle enhle ngoba lapho okuleluba khona kuphefumulwa umoya omuhle njalo ohlanzekileyo.

“Amaluba ami ngiwalimela endlini yami eNtumbane ngibe sengiwathengisela edolobheni. Ubuhle ngamaluba yikuthi ayathwaleka uwasusa endlini uwasa lapho owathengisela khona njalo akudingeki imali enengi lapho,” kuchasisa uMnu Mpofu

Uqhubekele phambili uMnu Mpofu wathi amaluba ayisiwonke amnika imali enhle ngoba kulamanye angathengwa  kuhle.

“Amaluba athengwa kakhulu yi-juranta lama-roses ngoba anukelela mnandi njalo mahle kakhulu. Ijuranta ithengwa kakhulu ngoba ikhula ibeyi-hedge ngakho ke abanengi bawathandela ukuthi ayacecisa indawo zabo,” kuchaza uMnu Mpofu.

Uphethe ngokuthi ububi bamaluba yikuthi ayahlaselwa yizibungu ezibulalayo  ziwise ibhizimusi.

“Izibungu ziyabulala amaluba ziwabhoboze amahlamvu acine ebuna okwenza ukuthi umlimi acine ethola inzuzo angayikhangelelanga. Okungenziwa ngabalimi yikuthi bathenge umuthi okuthiwa yi-fruitfly owokufafaza amaluba ukuze ahlume,” kuphetha uMnu Mpofu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply