Sebenzisani i-fertiliser ngendlela eqondileyo

Sebenzisani i-fertiliser ngendlela eqondileyo

0 181

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Farmers’ Union ikhuthaza abalimi ukuthi basebenzise umvundiso wefethalayiza  ngendlela eyiyo ngoba kwesinye isikhathi iyabulala izilimo lomhlabathi.

Intatheli yephephandaba likazulu ikhulumisane loNkosazana Bridget Masikasi ongu-Regional Coordinator wesabelweni seMatabeleland South eZFU othe ukulima yibhizimusi ngakho-ke abalimi kumele babe lolwazi oluqotho ekulimeni ukuze bathole inzuzo.

“Emazweni angaphetsheya abalimi bayavula amabhizimusi abo amahle bethola imali enzuzweni abayabe beyitshayile ngokulima ngolwazi oluqotho.

“Umvundiso ufakelwa izizatho ezimbili ukuthi; izilimo zikhule ngendlela eqondileyo lokuthi njalo incedise izilimo zizale kuhle.

“ICompound D yiyo eyokukhulisa izilimo sekusithi i-top ngeyokuncedisa izilimo ukuthi zizale kuhle. Kusenjalo abalimi kumele bananzelele ukuthi umvundiso usebenza ukukhulisa izilimo lokuzala kwazo kuphela kodwa ngenye ingxenye ubulala umhlabathi,” kuchaza uNkszn Masikasi.

UMthunywa ukhulumisane njalo lomunye umlimi osebone ububi bokusebenzisa ifethalayiza ngendlela engayisiyo.

UMnumzana Mxolisi Siziba uthe umhlabathi uyafa kungasetshenziswa umvundiso omnengi.

“Abalimi bayabe belomhlabathi wabo ovundileyo kodwa bafaka i-fertiliser enengi besenzela ukuthi izilimo zabo zikhule njalo zizale kuhle okwenza ukuthi umhlabathi nxa ungasafakwanga umvundiso le  awukhulisi izilimo kakuhle.

“Mina ngalima kakhulu ngisebenzisa umvundiso eNsuza lapho engile-irrigation khona. Ekulimeni kwami ngananzelela ukuthi i-fertiliser iyabulala umhlabathi ngoba singalima ezinye izilimo eziyabe zingayidingi azikhuli kuhle ngoba ukuvunda komhlabathi kuyabe sekudliwe yi-fertiliser okutsho ukuthi umhlabathi nxa ungalayo uyabe usubulala izilimo.

“Okunye njalo okuqakathekileyo okumele kwaziwe ngabalimi yikuthi i-fertiliser ifuna endaweni elezulu elinengi ngoba nxa lingaba lilutshwana iyatshisa izilimo. Okunye njalo nxa ifakwa emhlabathini akumelanga ifakwe ibenengi ngoba iyatshisa izilimo.

“Okungenziwa ngabalimi nxa befuna ukuthola inzuzo enhle yikuvundisa umhlabathi wabo ngomquba ngoba awuhluphi kangako, utshisa izilimo ungafakwa ube mnengi kuphela,” kuphetha uMnu Siziba.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply