Phos’ elakho: Madoda phathani kuhle omkenu

Phos’ elakho: Madoda phathani kuhle omkenu

0 147

MTHWAKAZI omuhle ondlela zimhlophe kule iviki inkundla kazulu iphethe ezokwakha imizi. Angithi nje iBhayibhili elingcwele lithi indoda yinhloko yomuzi. Ngalokhu kubalulekile ukuthi amadoda akwazi ukuphilisana kuhle labomkabo.

Manengi amadoda acina ukutshela omkabo amazwi amnandi ngesikhathi besasengamajaha, kuhle kube sobala ukuthi indoda enjalo kayilaso isiphatho esihle njalo ngaleso sikhathi isakwenza lokhu yayisenga ezimithiyo.

Bobaba nxa uhlezi lomkakho kuqakathekile ukuthi umtshele amazwi amnandi umbalisele ngothando olusenhliziyweni yakho aze akhumbule ngensuku esaseyintombi. Ukumjabulisa lokhu kwenza uthando lwenu luhlale luvutha kuthi lamhla lithe laphambanisana lixolelane masinyane.

Akhona amadoda athi angavela emsebenzini afike adle angene angutsheni alale obukaBhuka kuze kuse. Indoda enjalo yenza lokhu ikhohlwe lokuthi ithethe isiphatha umkayo njengodadewabo. Pho kuyabe kusaseyindoda bani le enjalo? Angithi yikho lokhu okudala ukuthi owesifazana aphume phandle.

Madoda akuthi nxa usubona ukuthi iqolo alisavumi ukhulumisane lomkakho njalo umtshengise uthando ukuze lincedisane ukulungisa indaba yenu. Okunye njalo akuthi nxa uyindoda usuthe wajumeka ungananzeleli ukuthi umkakho usakufuna ungamuzwa esekunyikinya uvuke akubikele isikhalazo sakhe lawe uzame njengendoda.

Okuqakathekileyo ezindlini luthando kanye lokuvumelana lowakwakho umbalisele okukukhathazayo. Akhona amadoda asuka aphumele ngaphandle ngendlela ezicebelayo. Umuntu wakhona engaphuma uthi nxa efika ntambama afikele ukulala khonapho engakaze akwenze.

Nxa uyindoda usazi ukuthi kawenelisi ukuphatha imizi emibili kungcono uhle wekele ukuphuma ngaphandle ngoba umkakho uzakunanzelela usufika udiniwe nsukuzonke. Yikho-ke ukuzithengisa okwenziwa ngabesilisa abanengi.

Kuqakathekile bakaMalandela ukuthi likwazi ukuthi umkakho akafani lomabonakude wasekamelweni osebenza ukubukwa kuphela zwi.

Amanye amadoda adiliza imizi yawo ngokujaha nxa besendlini labomkabo. Lokhu kuyingozi enkulu njalo yilo uhlupho lwamadoda anengi. Indoda enjalo kayiziphi isikhathi sokudlalisa umkayo aze ajabule okujulileyo. Umuntu wakhona usuka akhangelele ukuthi akholise yedwa umkakhe asale ekhathazekile.

Akwenziwa njalo madoda, nxa uyindoda kumele wazi ukuthi umkakho ngowakho kawumjahi ngoba kawumtshontshi.

Khona ungavela umtshengise uthando okokuqala uhle ancibilike masinyane ngoba uyabe esejabule legazi lakhe ligijima kalula.

Fundani bakaMthwakazi ikakhulu abesilisa ukuthi imizi yenu liyiphathe ngendlela enambithekayo njalo eyiqinisayo.

Umkakho kahlale ethokozile umtshele ukuthi uyamthanda utshengise ngokwenza lokho owamthathela khona.

Sengitshaye kwenela bakwethu sokusalele lina ukuthi liluthaphe loluluju liyelunambitha labomkenu ezindlini.

Yakhiwe imizi iqine njengasendulo kungabikhona osolayo ezindlini.

NO COMMENTS

Leave a Reply