Phos’ elakho: Kayaze yakhonkotha iphethe ithambo bakwethu

Phos’ elakho: Kayaze yakhonkotha iphethe ithambo bakwethu

0 246

MTHWAKAZI kaNdaba sasizwe abadala bekhuluma bebalisa ezinye izitsho lezaga sithi mhlawumbe yingxoxo nje kanti bayabe belolwazi olujulileyo mayelana lalokhu. Angithi nje inengi lentsha selikholelwa ukuthi izaga zazisebenza ngesikhathi sendulo nje.

Kunjalo bakwethu, umuntu nxa engakaze wakubona kaze wakhuluma ngoba uyabe engakwazi. Khumbula ukuthi imbilaphi isola isilonda njalo umntwana ungambona ekhala kukhona akuzwayo kumbe akusolayo. Phela umntwana osuthiyo akuvamanga ukuthi aphongukudedesa nje.

Ungalibali ukuthi lenja esuthiyo kayihluphani lomuntu, imana izilalele emthunzini izwakale ngokuphefumulela phezulu. Kwesinye isikhathi kwakuthi lenyamazana ingadlula khonapho ingayizwa kumbe iyikhangele nje ingabi lendaba layo.

Yikho phela oMandulo babethi kayaze yakhonkotha iphethe ithambo ngoba phela iyabe isalikhukhuza kumbe isuthi isayaligqibela ngaphandle komuzi. Ingavela ikhonkothe angithi lingahle liwele khonapho lidojwe ngezinye.

Kunjalo bakwethu lebantwini kwakuhambelane lalokhu ngoba phela abadala basungula lesisaga bejonge abantu, hatshi izinyamazana. Phela umuntu ungambona esola kuyabe kusobala ukuthi kukhona ongakuthandiyo okwenzakala kuye.

Yebo kambe kakho ongasoliyo kodwa okunye okwenzakalayo kusuka kube ngaphezulu kwamandla abantu okuyikho okudala ukusola esikhathini esinengi empilweni. Ungalibali ukuthi abantwana emulini ungabona omunye wakhona ehlala engakhululekanga njalo elensolo kukho konke okwenzakalayo kuyabe kusitsho ukuthi kayijabuleli indlela aphathwa ngayo.

Bakhona abanye abazali abalenkethabetshabi abaphatha abantwana ngendlela elobandlululo uze uzwe izakhamizi sezikhonona. Lokhu kuvame ukwenzakala ikakhulu nxa umzali lo ehlala labantwabakhe kanye labanye abangayisibo bakhe. Ngokunjalo kusobala ukuthi omakhelwane ungabezwa besola kutsho ukuthi kuyabe kukhona okubi okwenziwa ngumzali lo ebantwaneni laba. Yikho phela bethi intuthu kayithunqi kungelamlilo.

Qaphela ukuthi abadala bathi amandla amakhulu kawadlelwa lutho okuchaza ukuthi emdenini umuntu okhokhela umdeni kukho konke kaze wathola isibongo. Ngokunjalo umuntu lo uyabe ezahlala esola ngoba engakutholi lokho akukhangelele emdenini wakhe.

Ngalokhu inengi labantu emdenini kalaze lakubona lokhu, lalithi ngumsebenzi wakhe ngoba umdala kodwa lalikubone mhla esengasekho. Lapho-ke kuhle kucace kla ukuthi ubelomsebenzi omkhulu njalo yikho abaqalisa khona ukumbonga. Yikho phela abadala bethi umuntu ubongwa esefile.

Ngokunjalo bakaMalandela kuqakathekile ukuthi umuntu engabonakala elensolo likudingisise kabanzi ukuthi insolo le idalwa kuyini njalo ingalungisiswa kanjani. Lokhu kungenziwa ngendlela eqotho kungaletha ukuthula lentuthuko empilweni ngoba wonke umuntu uyabe ekhululekile.

Injalo impilo bakwethu, kuhle ukuthi umdeni uphathane ngendlela eqotho ukuze amalunga awo ahlale ngokuthula.

NO COMMENTS

Leave a Reply