Pheka loMaTshuma: Amacimbi

Pheka loMaTshuma: Amacimbi

Amacimbi

Pheka amacimbi
AMACIMBI yisitshebo esimnandi sibili nxa ephekwe yingcitshi kodwa lawe phela sungaziphekela wona emzini wakho imuli yakho idle incinde izitsha zisale zibetha umoya.

Okudingakalayo

–    Amacimbi
–    Amafutha okupheka
–    Isawudo
–    Amanzi
–    Imbiza
–    Ukhezo
–    Isitsha sokugezisela

Ukupheka

– Faka amacimbi embizeni uthele amanzi ufake emlilweni.
– Yekela kuxhwathe sibili imbiza ingavalwanga okwemizuzu engaba litshumi lanhlanu.
– Yephula imbiza yakho emlilweni uthele esitsheni sokugezisela esilamanzi aqandayo.
– Wagezise aphume ingcekeza njalo uqume amakhanda ukuze nxa sukhanzinga amafutha angene laphakathi.
– Phinda njalo ukugezisa amacimbi akho ngamanye amanzi asale ehlambulukile.
– Wabisele embizeni uthele amanzi amancane kusiya ngokuthi asele kanganani ukuvuthwa, uthele amafutha kanye lesawudo wekele kuxhwathe okwemizuzwana njalo.
– Amanzi angaphela amacimbi asale emafutheni kuphela sungaqalisa ukuwaphendula ngokhezo aze abe ngani sewoma.
– Nxa sewome ngendlela othanda ngayo sungephula imbiza yakho uphakulule-ke.

Ukudliwa
Amacimbi adliwa lesitshwala, ayisitshebo esimnandi okwamagama ikakhulu nxa uwadla ekuseni lesitshwala esisele izolo ntambama, ungaziquma ulimi.

NO COMMENTS

Leave a Reply