Pheka loMaSichali: Ezangaphakathi zehla ngomphimbo

Pheka loMaSichali: Ezangaphakathi zehla ngomphimbo

Okudingakalayo

– Ulusu lamathumbu
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Amatamatisi
– Ihanyanisi
– I-soup (Jikelele)
– Green pepper
– Maharani spice
– Imbiza
– Ukhezo

Ukupheka

– Gezisa ezangaphakathi, uzisikelele ubusuzifaka embizeni.
– Faka imbiza yakho emlilweni kuxhwathe, nxa sokuxhwatha faka isawudo.
– Nxa sokusele kancane ukuthi kuvuthwe thela amafutha, maharani spice, ihanyanisi, amatamatisi kanye le-green pepper.
– Nxa amatamatisi, ihanyanisi le-pepper sokuvuthiwe sungafaka ijikelele ebabelelayo.
– Kwekele kuxhwathe okwemizuzu emihlanu ube susephula imbiza kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudliwa
Ezangaphakathi yisitshebo esingadliwa loba ngasiphi isikhathi, ungazidla lesitshwala kumbe udle lerayisi.

NO COMMENTS

Leave a Reply