Pheka loMaSibanda: Yizo yizo ngama-Coated Matemba Fritters

Pheka loMaSibanda: Yizo yizo ngama-Coated Matemba Fritters

KAKAPHELI uZibandlela ngiyazi inengi lethu imali dololo iphelele kundleko zesikolo zabantwana lekugideni ngeKhisimusi. Ayisekho inyama, amatemba lekhabitshi yikho okusabambeka endlini, nansi-ke indlela yokuwapheka mnandi amatemba angakudaki phela.

Okudingakalayo

– Amankomitsho amabili efulawa
– Amaqanda amathathu
– IRoyco
– Amafutha okupheka
– I green beans
– Ama shallots
– I red pepper
– I king onion
– Ama spices
– Uchago oluluhlaza oluyingxenye yenkomitsho kumbe amanzi.

Ukupheka

– Khanzinga amatemba ngamafutha kuphela aze atshintshe umbala afane legolide
– Hlanganisa ifulawa, i-royco lamaqanda, ubusuthela uchago kumbe amanzi uhlanganise kakhulu
– Faka ama shallots, i-red pepper, ama-spices le onion uhlanganise njalo kakhulu.
– Faka amatemba akho osuwakhanzingile uhlanganise.
– Tshisisa amafutha upheke njengamagwinya kuvuthwe.

Ukudliwa

Sungazidlela enjalo loba ngenamunede akuhlabusi nje. Uke uphumule ukutsheba ngamatemba uwadle ngenye indlela ephezulu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply