Pheka loMaSibanda: Uyaziluma ulimi ngamacimbi ale-curry

Pheka loMaSibanda: Uyaziluma ulimi ngamacimbi ale-curry

Amacimbi

Nansi-ke isitshebo esingadingi mali, awutshoni esambeni ukuthi utshebe. Uvele uziqondele esihlahleni sakho sephane uzigolele ulale ngesibomvu, yiwo akhona phela kulezinsuku, wonke umuntu uyazigolela.

Okudingakalayo

– Amacimbi
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Amanzi
– Imbiza
– Ukhezo
– I-curry powder

Ukupheka

– Faka amacimbi embizeni uthele amanzi ubilise.
– Nxa sebilile sengani sebuthakathaka wakhiphe uthele enditshini uthele amanzi aqandayo uwagezise.
– Nxa sehlambulukile wabisele embizeni uthele amanzi nje alingeneyo.
– Thela amafutha lesawudo uxhwathise njalo.
– Nxa amanzi sephelele khanzinga, amafutha akho kumele abemanengi kancane ukuze amacimbi akho ome kuhle.
– Vuvuzela i-curry uqhubeke ukhanzinga njalo.
– Ungabona sengani seqala ukoma kodwa hatshi kakhulu sungephula imbiza yakho, ayabe sevuthiwe. Nxa ufuna ukufaka idobi sungafaka-ke ungakephuli imbiza ukhanzinge nje okwesikhatshana, kuyabe sokulungile.

Ukudliwa
Amacimbi yisitshebo esimnandi okwamagama nxa sidliwa lesitshwala. Uyawadla loba nini, kodwa ungawatshova ekuseni lesitshwala esisele izolo uyakholisa futhi nikisi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply