Pheka loMaSibanda: Uyaziluma ulimi ngamacimbi ale-curry

Pheka loMaSibanda: Uyaziluma ulimi ngamacimbi ale-curry

Amacimbi

Nansi-ke isitshebo esingadingi mali, awutshoni esambeni ukuthi utshebe. Uvele uziqondele esihlahleni sakho sephane uzigolele ulale ngesibomvu, yiwo akhona phela kulezinsuku, wonke umuntu uyazigolela.

Okudingakalayo

– Amacimbi
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Amanzi
– Imbiza
– Ukhezo
– I-curry powder

Ukupheka

– Faka amacimbi embizeni uthele amanzi ubilise.
– Nxa sebilile sengani sebuthakathaka wakhiphe uthele enditshini uthele amanzi aqandayo uwagezise.
– Nxa sehlambulukile wabisele embizeni uthele amanzi nje alingeneyo.
– Thela amafutha lesawudo uxhwathise njalo.
– Nxa amanzi sephelele khanzinga, amafutha akho kumele abemanengi kancane ukuze amacimbi akho ome kuhle.
– Vuvuzela i-curry uqhubeke ukhanzinga njalo.
– Ungabona sengani seqala ukoma kodwa hatshi kakhulu sungephula imbiza yakho, ayabe sevuthiwe. Nxa ufuna ukufaka idobi sungafaka-ke ungakephuli imbiza ukhanzinge nje okwesikhatshana, kuyabe sokulungile.

Ukudliwa
Amacimbi yisitshebo esimnandi okwamagama nxa sidliwa lesitshwala. Uyawadla loba nini, kodwa ungawatshova ekuseni lesitshwala esisele izolo uyakholisa futhi nikisi.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply