Pheka loMaSebata: Inhlanzi

Pheka loMaSebata: Inhlanzi

INHLANZI ziyisitshebo esimnandi kakhulu nxa ziphekwe kuhle njalo lawe sungaziphekela zona endlini uzikholise.

Okudingakalayo

– Inhlanzi
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Ifulawa
– I-soup
– Ipani
– Ingqamu
– Amanzi

Ukupheka

– Bhoboza inhlanzi ngengqamu ukhiphe amathumbu layo yonke ingcekeza ephakathi.
– Ziphale isikhumba usebenzisa ingqamu.
– Zigezise ngamanzi ahlanzekileyo lazo zisale zihlanzekile.
– Thela amafutha alingeneyo phakathi kwepani ufake emlilweni.
– Thela ifulawa engaba yingxenye yenkomitsho yetiye phakathi komganu uhlanganise lokhezo (tablespoon) lwe-soup oyithandayo.
– Giqa inhlanzi phakathi kwefulawa.
– Phosela inhlanzi phakathi kwepani elamafutha atshisayo.
– Vuvuzela isawudo.
– Zikhanzinge zize zivuthwe.

Ukudliwa

– Inhlanzi zingadliwa lesitshwala lombhida eceleni.
– Zingadliwa le-rice.

NO COMMENTS

Leave a Reply