Pheka loMaNoko: Pheka iShawarma

Pheka loMaNoko: Pheka iShawarma

Okudingakalayo

– Inyama yenkukhu engelamathambo
– Itamatisi elilodwa
– I-onion eyodwa
– Amafutha okupheka
– I-broccoli
– I-carrot
– I-spice osithandayo
– Amagwili
– Isawudo
– Ingxenye yenkomitsho ifulawa
– Ingxenye yokhezo oluncane itshukela
– Inkomitsho eyodwa yamanzi akhudumalayo
– Ukhezo
– Imbiza (pan)

Ukupheka

– Hluba amagwili upheke ama-chips.
– Bilisa inkukhu yakho okwemizuzu elitshumi.
– Uyikhiphe ubusuyisikelela ibeyiziqa ezincane njalo ukhiphe amathambo lesikhumba.
– Tshisisa amafutha.
– Angatshisa faka i-broccoli,ama-carrots kanye lama-spices.
– Khanzinga okwemizuzu eyisithupha.
– Sikelela i-onion letamatisi kube yiziqa ezincane.
– Hlanganisa ifulawa, itshukela, isawudo kanye lamanzi.
– Kuhlanganise lokhu ungabona sokuhlangene,chaya ifulawa yakho le esihlangene ilingane lomganu nje omkhudlwana.
– Hlanganisa ama-chips, inyama yenkukhu, lakho konke okunye osukulungisile.
– Kufake phakathi kwefulawa ukugoqele ngayo.
– Kuyabe sokulungele ukudliwa ke lapho.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply