Pheka loMaNoko: Iyahlabusa i-garlic and ginger rice

Pheka loMaNoko: Iyahlabusa i-garlic and ginger rice

Okudingakalayo
-Amankomitsho amabili e-rice
-Amankomitsho amane amanzi
-Izigaqa ezintathu ze-garlic eziqunywaqunyiweyo
-Ukhezo oluncane (teaspoon) ye-ginger.
-Ingxenye yokhezo oluncane lesawudo
-Ukhezo oluncane olugcweleyo lwe-curry powder
-Ihanyanisi esikelelweyo
-Umqwente (carrot)
-Amafutha okupheka

Ukupheka
-Lungisa konke okudingakalayo.
-Faka amafutha embizeni.
-Faka i-garlic le-ginger, khanzinga okwemizuzu emibili.
-Ngezelela umlilo ubusufaka ihanyanisi le-curry powder, khanzinga okomzuzu owodwa nje.
-Faka ama-carrots uqhubeke ukhanzinga njalo.
-Sungafaka i-rice ke uphendule njalo, kwenze lokho okwemizuzu emithathu uphendula ukwenzela ukuthi i-rice ayinamatheli embizeni.
-Faka amanzi lesawudo, goqoza kancane ubesuvala imbiza.
-Kwekele kuxhwathe ube susehlisa izinga lomlilo i-rice ize ivuthwe.

Ukudliwa
I-garlic le-ginger rice imnandi nxa ungayidla lenyama ikakhulu leyo ekhanzingwe yawoma njalo sungayidla iloba ngasiphi isikhathi.

NO COMMENTS

Leave a Reply