Pheka loMaNkala…Akuzwe isijeza esile-butternut

Pheka loMaNkala…Akuzwe isijeza esile-butternut

Inengi ngileqiniso liyasazi isijeza ngoba phela yikho ukudla kwesintwini esikhule sikudla sonke. Kodwa balihlekana asebeke basidla sile-butternut, ayisibunandi lobu, uyaziquma ulimi.

Okudingakalayo
– Ingxenye yejodo

-butternut

– Amankomitsho amathathu amanzi

-Amankomitsho amabili loba amathathu empuphu

-Uchago olujiyileyo

-Itshukela

-Uphehlo

-Uphini

Ukupheka

– Sikelela ijodo le-butternut libeyiziqa ezincane ukhiphe lentanga.

-Faka iziqa lezi zejodo embizeni enkulu uthele lamankomitsho amathathu amanzi.

-Kwekele kuxhwathe, nxa sokubuthakathaka thatha uphehlo uphehle kubelula kuhlangane kungasali iziqa eziqinileyo ukuze ilambazi liphekeke kuhle.

-Nxa sokuhlangene lokhu sungathela itshukela kanye lempuphu uphehle njalo kodwa kungajiyi ukuze kuxhwathe.

-Vala imbiza wekele kuxhwathe okwemizuzu engaba litshumi.

-Nxa sokuxhwathile bonda nje kodwa ungajiyisi kakhulu njengesitshwala, vala imbiza njalo ngemva kwemizuzwana kuyabe sokuvuthiwe.

– Sungephula imbiza yakho-ke.

Ukudliwa

Njengoba sokuqanda nje isijeza yikho ukudla okuhlabusa ngalesi isikhathi imuli ikwejisile iwothe umlilo.

Siyadliwa loba ngasiphi isikhathi njalo simnandi sithelwe uchago olujiyileyo, nxa lungekho loluluhlaza luyavuma.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply