Pheka loMaNkala…Akuzwe isijeza esile-butternut

Pheka loMaNkala…Akuzwe isijeza esile-butternut

Inengi ngileqiniso liyasazi isijeza ngoba phela yikho ukudla kwesintwini esikhule sikudla sonke. Kodwa balihlekana asebeke basidla sile-butternut, ayisibunandi lobu, uyaziquma ulimi.

Okudingakalayo
– Ingxenye yejodo

-butternut

– Amankomitsho amathathu amanzi

-Amankomitsho amabili loba amathathu empuphu

-Uchago olujiyileyo

-Itshukela

-Uphehlo

-Uphini

Ukupheka

– Sikelela ijodo le-butternut libeyiziqa ezincane ukhiphe lentanga.

-Faka iziqa lezi zejodo embizeni enkulu uthele lamankomitsho amathathu amanzi.

-Kwekele kuxhwathe, nxa sokubuthakathaka thatha uphehlo uphehle kubelula kuhlangane kungasali iziqa eziqinileyo ukuze ilambazi liphekeke kuhle.

-Nxa sokuhlangene lokhu sungathela itshukela kanye lempuphu uphehle njalo kodwa kungajiyi ukuze kuxhwathe.

-Vala imbiza wekele kuxhwathe okwemizuzu engaba litshumi.

-Nxa sokuxhwathile bonda nje kodwa ungajiyisi kakhulu njengesitshwala, vala imbiza njalo ngemva kwemizuzwana kuyabe sokuvuthiwe.

– Sungephula imbiza yakho-ke.

Ukudliwa

Njengoba sokuqanda nje isijeza yikho ukudla okuhlabusa ngalesi isikhathi imuli ikwejisile iwothe umlilo.

Siyadliwa loba ngasiphi isikhathi njalo simnandi sithelwe uchago olujiyileyo, nxa lungekho loluluhlaza luyavuma.

NO COMMENTS

Leave a Reply