Pheka loMaNdlovu: Uyaziquma ulimi ngama-sweet chilli chicken wings

Pheka loMaNdlovu: Uyaziquma ulimi ngama-sweet chilli chicken wings

Uphiko lwenkukhu luthandwa ngabantu abanengi, emizini eminengi lufakelwa abadala ngoba bayakwazi ukuthi alumnandi nje lulomuntu phansi.

Phela uphiko lungena yonke into izwele osawudo lama-spices udle unambithe.

Okudingekayo

– Impiko zenkukhu ezingaba yi-500g kusiya ku-1kg
– Ama-tablespoon amabili ePortuguese Chicken Seasoning
– Ukhezo olulodwa lwe-paprika
– Isawudo
– I-pepper
– Ingxenye yenkomitsho ye-sweet chilli sauce
– Imbiza ezimbili
– Amafutha
– Ukhezo
– I-butter

Ukupheka

– Tshisisa amafutha ngembiza
– Faka inyama yakho emafutheni
– Uyiphenduphendule okwemizuzu elitshumi kusiya kwelitshumi lanhlanu
– Kumbe uyifake ku-oven iphekeke ivuthwe
– Kwenye imbiza tshisisa i-butter
– Thela i-sweet chilli sauce ugoqoze okwemizuzu emibili
– Thela i-sauce yakho le empikweni zenkukhu, hlanganisa ubone ukuba kuhlangane

Ukudliwa

Impiko zenkukhu ziyadliwa loba ngasiphi isikhathi, zihlabusa ngazo zonke izikhathi, khona nxa uzidla zizodwa uyaziquma ulimi. Sungazidla ukuze ube ledlabuzane lokudla, lokhu esikubiza ngokuthi yi-appetiser.

NO COMMENTS

Leave a Reply