Pheka loMaNdlovu: Inkobe

Pheka loMaNdlovu: Inkobe

INKOBE yikudla okumnandi okwamagama ikakhulu nxa kudliwa abantu sebelima ukuze batshone belamandla njalo balime indima enkulu.

Okudingakalayo

– Indlubu
– Ufutho (umumbu ophekwe wawonyiswa)
– Isawudo
– Amanzi
– Imbiza
– Ukhezo

Ukupheka

– Nxa ufuna ziphangise ukuvuthwa uyalala uzifake emanzini ukuze zithambe
– Faka inkomitsho egcwele indlubu kanye leyinye njalo inkomitsho egcwele ufutho
– Zifake embizeni kanyekanye uthele amanzi kuxhwathe
– Uzabona ngokutshintsha kwamanzi esiba ngumhluzi ukuthi ziyavuthwa yini
– Nxa sezivuthwa faka isawudo zixhwathe lalo

Ukudliwa

Inkobe zimnandi zinathiswa ngetiye. Inkobe zingadliwa loba ngasiphi isikhathi kodwa zimnandi kakhulu nxa zidliwa ekuseni letiye.

NO COMMENTS

Leave a Reply