Pheka loMaMoyo: Luluju lodwa isinkwa sengqoloyi

Pheka loMaMoyo: Luluju lodwa isinkwa sengqoloyi

AWUPHINDI uthenge ifulawa futhi ungavele udle isinkwa sengqoloyi esiphekwe ngamalahle, utshona uqumbile ilanga lonke lesitshwala ngeke usifune.

Okudingakalayo

– Amankomitsho amabili empuphu yengqoloyi
– Isawudo.
– Amafutha.
– Itshukela.
– Umkhukhumezo (baking powder).
– Ukhezo.
– Isitsha sokuhlanganisela.
– Ibhodo elenyawo ezintathu.
– Ingqamu loba i-fork.

Ukupheka

– Faka impuphu yengqoloyi, isawudo, itshukela, umkhukhumezo esitsheni kanye lokhezo olulodwa lwamafutha ukuze sibebuthakathaka.
– Thela amanzi uhlanganise uvube kuze kuhlangane sibili.
– Nxa subona ukuthi sokuhlangene vala isitsha sakho usibeke phandle okwamahola amabili lapho esizahlatshwa khona lilanga ukuze sikhukhumale.
– Thatha ibhodo yakho uyigcobe ngamafutha okupheka yonke phakathi, ngemva kwalokho faka impuphu nje enlutshwane lapho ogcobe khona amafutha ukuze isinkwa sakho singatsheli embizeni.
– Nxa sokukhukhumele sungafaka ebhodweni yakho, uyivale ngesidikiselo ubusufaka amalahle alingeneyo phezulu kwesidikiselo, amanye ufake ngaphansi kwebhodo.
– Suzabe uhlola ngokuhlaba ngengqamu loba nge-fork ukuthi sokuvuthiwe na.

Ukudliwa

Isinkwa sengqoloyi simnandi ekuseni unathisa ngetiye elochago, lapho-ke uyaziquma ulimi. Lenamunede lalo liyavuma, ngakho kuqakathekile ukuthi ulale usiphekile ukuze sivuke sesibuthakathaka ekuseni.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply