Pheka loMaMoyo: Isinkwa sebanana lesomumbu

Pheka loMaMoyo: Isinkwa sebanana lesomumbu

Isinkwa sebanana

KUHLE kanganani ukuziphekela isinkwa ngendlela yakho ngosuku lwakho, langesikhathi sakho. Lokhu kwenza ukuthi ulondoloze imali yakho. Lamhlanje ukudla sokuthengwa ngemali enengi, kodwa lokhu kudla oziphekela khona ulakho ukusebenzisa imali enlutshwana.

Okudingakalayo

— Inkomitsho ezimbili zefulawa, inkomitsho eyodwa yemajarina, inkomitsho eyodwa yetshukela, amaqanda amathathu, inkomitsho eyodwa yamabhanana ahlutshwe asecubuzwa, ukhezo lwetiye olulodwa lwesoda, ukhezo lwetiye olulodwa lwesawudo, inkezo zetiye ezimbili zemvubelo (baking powder), igabha lokubhekhela elingalingana ilofu yesinkwa, i-oven etshisa okungaba yi350 degrees.

Ukuhlanganisa lokupheka

— Geza izandla zakho zihlambuluke ukhuphe indandatho wesule izandla ngelembu elihlanzekileyo.
— Hlanganisa itshukela lemajarina.
— Thela i-baking powder kufulawa.
— Hlanganisa konke lokhu ndawonye ifulawa, imajarina itshukela, thela iqanda linye ngalinye aze aphele wonke womathathu ulokhu uhlanganisa, thela amabhanana abucuziweyo uphinde uhlanganise, khathesi-ke thululela inhlama le egabheni lokubhekhela.
— Faka igabha leli ku-oven etshisa okungaba yi 350 degrees.
— Bhekha okwemizuzu engamatshumi amahlanu.
— Ngemva kokuba sesivuthiwe sikhuphe ku-oven kuthi singapholaphola usikhuphe egabheni lokubhekhela.
— Njengenjayelo sidliwa letiye sisikwe saba zincezu simnandi okwamagama.

Isinkwa sempuphu yomumbu

Okudingakalayo

— Inkomitsho ezintathu zempuphu yomumbu
— Ukhezo lwetiye lwesawudo
— Ukhezo lokudla lwetshukela
— Inkezo zetiye ezimbili zemvubelo
— Ukhezo lokudla olulodwa lwemajarina kumbe ibhata
— Iqanda elilodwa
— Igabha lokubhekhela
— Isitofu esile oven kumbe ibhodo ongalifaka amalahle phezulu laphansi

Ukwenziwa

— Ngokunjalo khupha indandatho ugeze izandla zakho sibisibili.
— Thela impuphu letshukela lemajarina emganwini wokubhekhela, hlanganisa konke ngeminwe yezandla zakho.
— Vuvuzela imvubelo, tshaya iqanda ulithele phezulu
— Thala amanzi kumbe uchago ubusuhlanganisa ndawonye kube yinhlama ejiyajiyileyo okuphakathi laphakathi, ngokuthanda kwakho ungahlanganisa lenkomitsho eyodwa yefulawa.
— Faka inhlama le egabheni eligcotshiweyo lokubhekhela kumbe ibhodo, bhekha okwemizuzu engamatshumi amathathu kusiya kumatshumi amane (30-40 mins).

Nxa sesiluthuthuvana usikhuphe siphole anduba  sidliwe. Sona singadliwa ngetiye singcotshwe ibhata lejamu.

NO COMMENTS

Leave a Reply