Pheka loMaMoyo: Inhlanzi

Pheka loMaMoyo: Inhlanzi

Silokhu singazo inhlanzi, nanku phela zilemihlobo eminengi lezindlela zokuzipheka lazo zinengi impela.

Inhlanzi ebhekhwe ngochago

Okudingakalayo

— Ihanyanisi eyodwa egirethiweyo.
— Ukhezo lokudla ifulawa.
— Izincezu zetamatisi.
— 1½ yenkomitsho uchago kumbe amanzi.
— Ukhezo lokudla i-parsley eqotshiweyo.
— Isawudo le-pepper.
— Amafutha okupheka.
— Iziqa zenhlanzi.
— Umganu wokubhekela.

Ukupheka

— Faka iziqa zenhlanzi emganwini wokubhekela njalo ogcotshiweyo.
— Vuvuzela isawudo le-pepper.
— Vuvuzela ihanyanisi egirethiweyo kanye letamatisi.
— Thela uchago.
— Bhekha ku oven eyi 400F okwemizuzu engu 15 kusiya ku20 iziqa zize zibebuthakathaka.
— Cenga amanzi kumbe uchago lusale lu—Yekela kuxhwathe ufake ifulawa.
— Faka i-parsley ugoqoze.
— Yekela kujiyajiye okwemizuzu emihlanu i-oven iku200F.

Ukudliwa
Dlana lerayisi kumbe isitshwala loba amagwili lemibhida ethandwa nguwe lemuli yakho. “Nanzelela ungazi lumi ulimi ngenxa yobunandi”.

Inhlanzi egqitshiweyo (baked stuffed fish)

Okudingalayo

— Inhlanzi ezilingana ukudliwa yimuli yakho omunye eyakhe.
— ½ inkomitsho imvuthu zesinkwa.
— 1 ½ ukhezo lokudla i-parsely eqotshiweyo.
— Imithikazana yenhlanzi (fish spice)
— Isawudo le-pepper.
— Iqanda elilodwa lomganu wokubhekela.

Ukupheka

— Hlanganisa imvuthu zesinkwa i-parsely, imithikazana isawudo ipepper leqanda elitshayiweyo.
— Vula inhlanzi nganye nganye ufake okuhlanganisileyo phakathi uphinde uvale.
— Faka inhlanzi emganwini wokubhekela ogcotshiweyo.
— Vuvuzela amafutha ubhekhe ku-oven etshisa okuyi 400F okwemizuzu eyi20 kusiya ku30.
— Nxa sekuvuthiwe faka izincezu zelemoni, uvuvuzele le-parsely.

Ukudliwa
Dlana lerayisi lomhluzi we-white sauce.

Inhlanzi egayiweyo engelamathambo

Okudingakalayo

— Inkomitsho ezimbili zenhlanzi egayiweyo.
— ¼ yenkomitsho ulaza (cream)
— Isawudo le cayenne pepper.
— 1 ½ inkezo zetiye umhluzi welemoni.
— Okumhlophe kwamaqanda angu-3.
— Ipane.

Ukupheka

— Hlanganisa inhlanzi egayiweyo lalokhu; cayenne pepper, lemon juice.
— Tshaya ulaza ndawonye lokumhlophe kwamaqanda.
— Hlanganisa lenhlanzi.
— Yenza kube yizigaqana ezehlukeneyo.
— Faka izigaqana lezi epaneni elamanzi atshisayo.
— Vala ngephepha elilamafutha.
— Bhekha ku-oven eku 350F okwemizuzu engu20.

NO COMMENTS

Leave a Reply