Pheka loMaMoyo: Inhlanzi ngemihlobo yazo

Pheka loMaMoyo: Inhlanzi ngemihlobo yazo

INHLANZI zilemihlobo eminenginengi. Ziyisitshebo esikhulela emanzini ekuphileni kwazo. Abantu labo bazigola khona emifuleni lemadamu amakhulu anjenge “Kariba Dam” kanye laseMlibizi Dam khonale eBinga, khona lapha eZimbabwe. Kanti njalo banengi abangazidliyo inhlanzi, abangafuni khona ukubona ziphekwa baze bagezise kanengi imbiza eziphekelwe kiyo bathi zilephunga abangalithandiyo.

Ngokunjalo labo abazidlayo bazithanda uqobo, abahleki ngazo bathi zimnandi ukwedlula zonke inyama. Loba kunjalo ngesinye sezitshebo okufanele sazi ukuthi siphekwa njani.

Kudala kwakulemihlobo yabantu abangazidliyo inhlanzi kanti lamuhla olutsha soluzazidlela nje lunganaki mhlobo. Lapha ngizabeka obala imihlobo yenhlanzi lokuphekwa kwazo.

Inhlanzi ezikhanzingiweyo emafutheni amanengi

Okudingakalayo

— Iziqa zenhlanzi ezingakhanzingwa ezilingana imuli yakho.
— Amafutha okupheka.
— Amaqanda amabili.
— Inkomitsho zemvuthu zesinkwa ezimbili.
— Ibilebile le-pepper lesawudo.
— Ipane yokukhanzingela.
— Uphini lokuphendula lokhezo lokutshaya amaqanda.

Ukupheka

— Gezisa iziqa zenhlanzi zome qha.
— Tshaya amaqanda ahlangane.
— Thela amafutha epaneni abemanengi wenze atshise.
— Khathesi thatha isiqa ngasinye senhlanzi usifake emaqandeni atshayiweyo.
— Sigiqe kumvuthu zesinkwa ubususifaka emafutheni atshisayo upheka.
— Vuvuzela ibilebile, i-pepper, isawudo ngokuthanda kwakho.
— Yenza njalo kuziqa ezilingeneyo zize ziphele zonke iziqa ulokhu uzikhupha uzibeka laphaya.
— Khathesi zibuyisele zonke epaneni uzifudumeze.

Ukudliwa
Dlana zisatshisa utshebisa isitshwala kumbe lamagwili ameshiweyo lomhluzi.

2 I-hake ekhanzingiweyo ku-oven

Nanzelela
Nanzi ezinye inhlanzi ongazipheka njenge-hake, i-kingklip, seventy four, kabele-jou le-bream.

Okudingakalayo

— ¼ yenkomitsho uchago olufakwe ½ yokhezo lwetiye isawudo.
— Imvuthu zesinkwa, ibilebile lamafutha okupheka.
— Imithikazana yenhlanzi (fish spices).
— Umganu wegilasi wokuphekisa.

Ukupheka

— Gezisa i-hake ubusuyiqumaquma iziqa.
— Faka iziqa kuchago olulesawudo.
— Giqa iziqa kumvuthu zesinkwa.
— Faka iziqa zonke emiganwini wegilasi wokubhekela ogcotshwe ngamamfutha.
— Vuvuzela amanye amafutha phezu kwenhlanzi.
— Faka umganu lo e-oveni etshisa okuyi 500f uyekele okwemizuzu engu10 ungatheli amanzi.

Nanzelela ukuthi ungayipheka inhlanzi ingasikwanga uyisike ususidla. Vuvuzela ibilebile lemithikazana yenhlanzi (fish spices).

Ukudliwa
Dlana lesitshwala kumbe amagwili — “imnandi uqobo”.

NO COMMENTS

Leave a Reply