Pheka loMaMoyo: Amacimbi

Pheka loMaMoyo: Amacimbi

Amacimbi

Nansi isitshebo esasiphiwa nguNkulunkulu ngomdabuko, asithengwa, nxa usemakhaya sikhula ezihlahleni zamaphane ngesikhathi sokuna kwezulu. Alezindawo ezithize lapha afunyanwa khona. Lapha kwelakithi eZimbabwe manengi endaweni okuthiwa kusemaphaneni ngapha emaNdebeleni kodwa loba kungaphi kweleZimbabwe nxa kulezihlahla zamaphane ayatholakala.

Amacimbi ayizibungwana eziluhlazana ezihamba zifuquzela ziphose zibe njengomahaqaza kodwa hatshi bo zona ziyisitshebo esimnandi kakhulu.

Lawe-ke ungahamba uyezigolela amacimbi la ngesikhathi sezulu ungakhuphi ntengo, lanxa nje lamuhla banengi asebewagolela ukuwathengisa. Emamakethe lezitolo usungawathenga amacimbi.

Ukugolwa kwamacimbi

Ngitshilo ngathi amacimbi akhula ezihlahleni zamaphane, kulapho-ke lapha abantu abathwala amasaka, besiyawagola khona nxa esekhona ngezikhathi zawo. Uyawafica esidla amahlamvu ezihlahla zamaphane. Ukugolwa kwawo yikuthi ulibambe ngalinye ulikhame umswane ophakathi kwalo njalo njalo uze ugcwalise loba yini ogolela kuyo. Ungafika ekhaya usuzawapheka uwathi futhuthu ngenkonxa kumbe ibhodo elikhulu ufake isawudo.

Wakhuphe-ke lapho ubusuwachaya aze ome athi qha. Wathathe-ke uwalondoloze endaweni elungileyo lapho ozabe uwathatha khona nxa usuwaphekela ukutsheba. Labawathengisayo bawathengisa esephekwe onyiswa eMakethe kumbe ezitolo. Nanzelela ukuthi abanye baze bawathengise emazweni angaphandle kweZimbabwe bazuze imali enengi isibili.

Isitshebo samacimbi

Okudingakalayo

– Isihlukuluzwana samacimbi aphekwe onyiswa alingana isitshebo semuli yakho
– Ihanyanisi ezimbili
– Amatamatisi amabili
– Amafutha (cooking oil)
– Inkezo zokudla ezine kumbe ngokuthanda kwakho
– Ibilebile loba i-pepper, i-curry kumbe imithikazana ethize (spices)
– Amanzana ayikota yenkomitsho yetiye loba uchago
– Isawudo
– Imbiza kumbe ipane (frying pan)

Ukuphekwa kwesitshebo samacimbi

— Hluba ihanyanisi uyisike ibe zincezwana ezincinyazana.
— Faka amafutha embizeni kumbe epanini yokukhanzingela (frying pan) wayekele aze atshise.
— Thela ihanyanisi uyikhanzinge ize ibeluthuthuyana.
— Khathesi thela amacimbi ukhazinge.
— Wothi tho amanzi kumbe uchago ukwenzela ukuthi avuthwe  amacimbi.
— Faka amatamatisi ahlutshiweyo asikwe abazincezwana ezincinyane.
— Khanzinga uphenduphendula kuze kungathi kuyomayoma.
— Nxa njalo ulesitofu esile oveni afake khona amacimbi.
— Ngokuvuthwa thela isawudo kumbe i-pepper, i-curry, ibilebile, imithikazana (spices) oyithandayo ube ulokhu uphenduphendula kuze   kome.
— Ubunandi bamacimbi yikuthi qha qha nxa ulidla hatshi ukuthi lithi hli hli kodwa yenza lokhu okufiswa yinhliziyo yakho njalo okuthandayo wena ngokwakho.

Ukudliwa

Kutshetshwa ngawo isitshwala kube luthuli ungancitsha ugogo ongaboniyo.

Gola upheke udle amacimbi uzikholisele ungachithanga imali enengi, okwakho yikwazi ukuwapheka.

“Pheka-ke loMaMoyo uzikholisele isitshebo esasiphiwa nguNkulunkulu”

NO COMMENTS

Leave a Reply