Pheka loMaMoyo

Pheka loMaMoyo

YISO isitshebo sesintu esiqakathekileyo esasitshetshwa ngokhokho, kodwa lamuhla silokhu sisaziwa njengesitshebo. Lesi sitshebo silula ukuthi uzenzele sona lawe.Lima amazambane, angavuthwa uwagebhe uwaqunte angaze ome ubusuwacacada. Landelisa ngokukhanzinga, wakhuphe izigogo ngokuwahlikihla.

Nanzi-ke indlela zokwenza idobi. Inengi lamaNdebele liyawachola amazambane elitsheni lokucholela inhlama. Kanti-ke abanye bayawathela engigeni bawagige aze abeyimpuphu. Zonke lezi zindlela zemvelo zokwenza idobi.

Ngokuguquka kwesizwe lamuhla sokulemitshina yokwenza idobi lifakwe ezimbodleleni, lawe usungazithengela ezitolo wenze isitshebo sakho, loba ufake esinkweni sakho udle ukholise. Idobi liqinisa imizimba yethu, ukuvikela imikhuhlane ethize ngaphandle kokuba yisitshebo.

Nanzi-ke izitshebo zedobi ezehlukeneyo:

Ukuba ulizuze njani leli dobi kukuwe wena mtshebi ololwazi lokupheka.
Idobi lemibhida yomfushwa
Imibhida yomfushwa yimibhida ephekwe yachaywa yonyiswa. Iyasiza kakhulu ngoba ebusika ingasekho wena uzaba lokhu ulayo emgodleni wakho utsheba ukholisa.
Idobi lemibhida yolude loba eyenduba

Okudingakalayo

1 Idobi ngokwalo elicholiweyo, eligigiweyo kumbe elembodleleni elithengwe esitolo.
2 Umfushwa wolude kumbe indumba
3 Isawudo lebilebile loba i-pepper
4 Imbiza yokupheka lophini lenkomitsho
5 Amanzi aqandayo ngesilinganiso sakho

Ukupheka

1 Thatha idobi elilingana imuli yakho ngokhezo.
2 Thela idobi leli emanzini aqandayo ayingxenye yenkomitsho.
3 Goqoza ngophini ulihlanganise lamanzi lize libe libundubundu.
4 Khathesi bilisa amanye amanzi ngembiza abeyingxenye kumbe ngesilinganiso sedobi olifunayo.
5 Thela idobi olihlanganise lamanzi aqandayo emanzini abilayo ugoqoze, thatha imibhida osuyikhethile uyithele phezulu.
6 Goqoza uyekele kuxhwathe okwemizuzu emihlanu emlilweni omcinyane.
7 Faka isawudo lebilebile kumbe i-pepper, laphaya pheka isitshwala sakho usitshebe ngemibhida yedobi uzikholisele.

Idobi lemihwabha

Imihwabha yinyama ebengiweyo yachaywa iluhlaza yaze yoma qha, ingaba ngeyenkomo kumbe imbuzi loba yiphi inyamazana.

Okudingakalayo

Idobi, imihwabha lamafutha okupheka, isawudo ibilebile loba i-pepper.
Imbiza lephini letshukela.

Ukupheka

1 Qoba upheke imihwabha ivuthwe.
2 Gwaqela idobi emanzini aqandayo lithele phezu kwemihwabha esivuthiwe.
3 Faka isawudo, ibilebile, i-pepper letshukela ngokuthanda kwakho, yekela kuxhwathe emlilweni omncinyane.
4 Dlana lesitshwala, irayisi kumbe amagwili, kholisa uze uncinde iminwe.Ignianditius, core, tempe comnis sum ium rerum quuntia aut hit estrupta cum que ipidebis eum faccae.

NO COMMENTS

Leave a Reply