Pheka loMam’ uMaSiwela: Kuyafiwa ngomngqutshu

Pheka loMam’ uMaSiwela: Kuyafiwa ngomngqutshu

Umngqutshu yikudla esikhule sikudla emitshadweni lakweminye imicimbi ebesisiya kuyo, lokhu okwerayisi yebo besiyidla kodwa hatshi ibingancintisani lomngqutshu, besiwudla sitshone izisu zigcwele.

Okudingakalayo

– Inkomitsho eyodwa yetshakada
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Imbiza
– Ukhezo

Ukupheka

– Gezisa itshakada lakho ulifake embizeni.
– Thela amankomitsho amane amanzi ufake eziko kuxhwathe.
– Nxa sokubuthakathaka faka isawudo kanye lamafutha.
– Ube ulokhu ukhangele ukuthi sokuvuthiwe na ngokuba ulokhu ulabila, nxa kungakavuthwa ubuthela amanzi kuze kuvuthwe.
– Nxa sokuvuthiwe ulesifiso sokufaka idobi sungalifaka-ke ugoqoze ngokhezo kuze kuhlangane.
– Ungabona ukuthi sokuvuthiwe ledobi selihlangene sungephula imbiza yakho-ke wekele kuphole.

Ukudliwa

Ngokusuthisa umngqutshu udlula isinkwa, ukuhlabusa khona angikhulumi nxa uphelekezelwa nguhololo olochago. Loba ngasiphi isikhathi kuyadliwa ukudla lokhu khona njengoba sesisondela kusikhathi sobusika lemini sungamtshova uhololo wakho olomngqutshu.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply