Pheka loMam’ uMaNyoni: Pheka amaqebelengwana engqoloyi

Pheka loMam’ uMaNyoni: Pheka amaqebelengwana engqoloyi

Ungavele unathe itiye eleqebelengwana lengqoloyi ekuseni uyatshona usuthi nti isisu singangesikananane, lesitshwala ngeke usicabange, kodwa phela kumele libe ngeliphekwe ngale indlela engizakufundisa yona ukuze lihlabuse.

Okudingakalayo

– Amankomitsho amabili empuphu yengqoloyi
– Ingxenye yenkomitsho yefulawa
– Isawudo
– Itshukela
– Amanzi
– Ukhezo imbiza
– Isitsha sokuhlanganisela

Ukupheka

– Hlanganisa impuphu, ifulawa, itshukela kanye lesawudo.
– Vuba ngamanzi akhudumalayo, akumelanga kufane lalapho nxa upheka isinkwa, kodwa kumele ijiye okuzwayo.
– Faka amanzi angaba yinkomitsho eyodwa embizeni abile.
– Nxa amanzi sebila faka amaqebelengwana angaba mane kumbe mahlanu uvale imbiza.
– Ngemva komzuzu owodwa faka njalo amanye, lokho ukwenzela ukuthi angabambani.
– Yenza njalo aze aphelele wonke.
– Yekela kuxhwathe, hlaba ngengqamu nxa esevuthiwe uzabona sekhangeleka njengesinkwa.

Ukudliwa

Iqebelengwana leli lihlabusa ekuseni ngetiye elochago, phinde uthenge isinkwa futhi ungalijayela ngoba alimnandi nje lilomuntu phansi.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply