Pheka loMam’ uMaNyoni: Pheka amaqebelengwana engqoloyi

Pheka loMam’ uMaNyoni: Pheka amaqebelengwana engqoloyi

Ungavele unathe itiye eleqebelengwana lengqoloyi ekuseni uyatshona usuthi nti isisu singangesikananane, lesitshwala ngeke usicabange, kodwa phela kumele libe ngeliphekwe ngale indlela engizakufundisa yona ukuze lihlabuse.

Okudingakalayo

– Amankomitsho amabili empuphu yengqoloyi
– Ingxenye yenkomitsho yefulawa
– Isawudo
– Itshukela
– Amanzi
– Ukhezo imbiza
– Isitsha sokuhlanganisela

Ukupheka

– Hlanganisa impuphu, ifulawa, itshukela kanye lesawudo.
– Vuba ngamanzi akhudumalayo, akumelanga kufane lalapho nxa upheka isinkwa, kodwa kumele ijiye okuzwayo.
– Faka amanzi angaba yinkomitsho eyodwa embizeni abile.
– Nxa amanzi sebila faka amaqebelengwana angaba mane kumbe mahlanu uvale imbiza.
– Ngemva komzuzu owodwa faka njalo amanye, lokho ukwenzela ukuthi angabambani.
– Yenza njalo aze aphelele wonke.
– Yekela kuxhwathe, hlaba ngengqamu nxa esevuthiwe uzabona sekhangeleka njengesinkwa.

Ukudliwa

Iqebelengwana leli lihlabusa ekuseni ngetiye elochago, phinde uthenge isinkwa futhi ungalijayela ngoba alimnandi nje lilomuntu phansi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply