Pheka loMaKhumalo: Umhwabha oledobi

Pheka loMaKhumalo: Umhwabha oledobi

Umhwabha oledobi yisitshebo esimnandi njalo esingaduliyo ngoba lanxa kungelamafutha uyazidlela ukholise.

Uyaziquma ulimi wedwa nje ngobumnandi kuphela. Inengi selijayele ukudla umhwabha ulemibhida kumbe ulemisobho. Ngithe ingilizwise oledobi.

Okudingakalayo
– imbiza
– inkomitsho ezintathu zamanzi
– umhwabha owomileyo
– isawudo
– ingiga
– umgigo
– idobi
– ukhezo lokupheka

Ukupheka

– Qala ngokugiga umhwabha wakho ungakawupheki ube zimvuthu.
– Ungaqeda ukugiga uwuxwathise emlilweni uthele inkomitsho ezintathu zamanzi uvuthwe kakhulu. Nxa suvuthwa faka izipunu zedobi olithandayo uhlanganise ngokhezo ufake lesawudo.
– Yekela kuvuthwe ngomlilo olingeneyo, uqaphele kungatsheli ube uthela amanzi mbijana mbijana ukuze kuvuthwe kube ngumsobho ojiyileyo.

Ukudla
Umhwabha lo umnandi kakhulu, uyaziluma ulimi. Udle lesitshwala.

NO COMMENTS

Leave a Reply