Pheka loMaDube: Pheka iswayi elochago

Pheka loMaDube: Pheka iswayi elochago

Inyama yisitshebo esithandwa iloba ngubani esintwini, ikakhulu obaba, nxa engasamdlithizanga ugazana kezwa ukuthi usibumbile isitshwala, kodwa phela ukuze adle umganu usale ubetha umoya kumele wena nkosikazi uyipheke ibemnandi phela, akuzame umhwabha lo olochago uzwe uhamba njani.

Okudingakalayo

– Umhwabha
– Amafutha okupheka
– Isawudo
– Uchago oluluhlaza
– Ukhezo lokukhanzinga
– Uphini
– Imbiza

Ukupheka

– Sikelela umhwabha wakho ufake embizeni uthele amanzi ufake emlilweni.
– Thela amafutha lesawudo nje elincane nxa ungasuthiseki ngelikhona emhwabheni.
– Kwekele kuxhwathe sibili okwesikhathi eside, nxa kungakavuthwa ube ulokhu uthela amanzi kuze kuvuthwe sibili
– Khanzinga ngokhezo okwesikhatshana
– Giga ngophini kuze kubeyiswayi ukhanzinge njalo.
– Thela uchago olungaba yingxenye yenkomitsho uphendule kancane uvale kuxhwathe.
– Ngemva kwemizuzu engaba mihlanu kusiya kweyisikhombisa umhluzi uze usale sumlutshwane, sungephula imbiza yakho-ke.

Ukudliwa
Iswayi elochago ihlabusa nxa idliwa lesitshwala, loba ngasiphi isikhathi umuntu uyazidlela akholise.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply