Pheka loMaDube: Inswayi

Pheka loMaDube: Inswayi

Inswayi yisitshebo esimnandi okwamagama, njengoba emaphandleni inengi lethu lingela mafiriji inyama yethu siyayibenga yome ibe yimihwabha, layo icina isidina imuli phela nxa ilokhu iphekwa ngendlela efanayo.

Akuzame ukuyipheka ngale indlela ubone izimanga.

Okudingakalayo

– Umhwabha
– Amanzi
– Isawudo
– Amafutha
– Uchago
– Imbiza
– Uphini

Ukupheka

– Faka umhwabha embizeni uthele amanzi, amafutha lesawudo elincane.
– Faka emlilweni ixhwathe ize ivuthwe.
– Nxa ingasela manzi igige ngophini ize ibucuzeke uyikhanzinge okwesikhatshana.
– Thela uchago olungaphansi kwengxenye yenkomitsho kuxhwathe luze luphele.
– Khanzinga njalo kancane ube suyephula imbiza yakho kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudliwa
Inswayi zimnandi nxa uzidla lesitshwala, ziyadliwa loba ngasiphi isikhathi.

NO COMMENTS

Leave a Reply