Pheka loMaDube: Idelele

Pheka loMaDube: Idelele

IDELELE yisitshebo esimnandi okwamagama, umuntu uyadla aqede isitshwala sonke aze afune esinye ngoba alimnandi nje idelele lenza umuntu aginye lesitshwala engahlafunanga ngendlela elitshelela kamnandi ngayo.

Okudingakalayo

– Idelele elikhiwa emasimini elamahlamvu
– Amanzi
– Isawudo
– Umlotha
– Imbiza
– Ukhezo
– Amafutha
– Inkomitsho

Ukupheka

– Thela umlotha ongaba zinkezo ezimbili phakathi kwenkomitsho
– Thela amanzi aphose agcwale inkomitsho
– Hlanganisa ngokhezo kuhlangane
– Hlala isikhatshana umlotha ucengeke uze uhlale phansi
– Thela amanzi la embizeni ubeleqiniso ukuthi uthela wona wodwa umlotha osuhlezi phansi awungeni embizeni
– Faka emlilweni kubile ube usufaka idelele lakho ngemva kokuligezisa
– Yekela kubile sibili ubusuqalisa ukugoqoza ngokhezo ufake isawudo lamafutha nxa ufuna
– Goqoza kuze kuvuthwe

Ukudliwa
Idelele lidliwa lesitshwala, esitshisayo loba esiqandayo njalo liyadliwa loba ngasiphi isikhathi, ekuseni, emini loba ntambama idelele ziyakhupha kuphela.

NO COMMENTS

Leave a Reply