Pheka loMaDube: Amaqebelengwana alefulawa

Pheka loMaDube: Amaqebelengwana alefulawa

Lezinsuku kuyagodola, amatipoti ahlala eseziko kodwa phela laye uhololo udinga umphelekezeli.

Amaqebelengwana yisinkwa esimnandi okwamagama onganathisa ngawo itiye yakho.

Okudingakalayo

– Inkomitsho ezintathu zempuphu
– Inkomitsho eyodwa yamanzi abilileyo
– Inkomitsho eyodwa yefulalwa (self-raising)
– Isawudo
– Izipunu ezimbili zetshukela
– Imbiza

Ukupheka

– Hlanganisa ifulawa, isawudo letshukela uthele amanzi akhudumalayo uvube kungabi lula njalo kungajiyi kakhulu.
– Nxa amanzi esebilile faka okuvubileyo kunamathele embizeni ubusuthela amanzi wekele kuxhwathe kuze kuvuthwe.
– Yekela kuxhwathe ngomlilo olingeneyo kuvuthwe kungani kuntshintsha umbala kusiba lithanga kancane.
– Kungavuthwa wephule kuphole.

Ukudla
Phakulula udle unathise ngetiye elochago olujiyileyo.

NO COMMENTS

Leave a Reply