Pheka loMaDale: Isijeza

Pheka loMaDale: Isijeza

ISIJEZA yikudla okuhlabusayo okwamagama nxa kuthe kwaphekwa ngumuntu oyingcitshi, lawe sungaziphekela sona endlini udle uncinde lemuli yakho.

Okudingakalayo

–     Ijodo
–    Amanzi
–    Ingqamu
–    Itshukela
–    Imbiza
–    Idobi
–    Uchago
–    Uphehlo
–    Uphini

Ukupheka

–    Sikelela ijodo ngokucophelela okukhulu  lingasali lentanga, libe yiziqa ezincane.
–    Faka ijodo embizeni uyifake emlilweni kuxhwathe ijodo lize libengani liyavuthwa.
–    Qalisa ukuphehla libucuzeke ubusuthela impuphu uphehle njalo.
–    Faka idobi letshukela elingeneyo nje ubusuyekela kuxhwathe okwesikhatshana.
–    Nxa isixhwathile faka enye impuphu ubonde kodwa ungayijiyisi kakhulu ize ifane lesitshwala, kumele ibe lula.
–    Vala imbiza ivuthwe, vula ngemva kwemizuzwana uyiphendule ukuze lephezulu ivuthwe.
–    Ngemva kwesikhatshana iyabe sivuthiwe sungayephula imbiza yakho uphakulule.

Ukudliwa
Isijeza simnandi nxa sidliwa sesipholile. Ungasidla ngokusivuba lochago kumbe ukunathisa letiye. Siyadliwa loba ngasiphi isikhathi.

NO COMMENTS

Leave a Reply