Pheka leRainbow Hotel: Amathambo enyama yengulube

Pheka leRainbow Hotel: Amathambo enyama yengulube

Kuliviki ungazinambithela amabhonzo akho enyama yengulube. Phela iyahlabusa linyama.

Ukutshelwa yikuncitshwa awahluphi ukupheka njalo amnandi okumangalisayo.

Okudingakalayo

– 1kg yenyama yamabhonzo (pork bones)
– 50g ihanyanisi (spring onion)
– 75g amatamatisi
– isilinganiso esincwetshiweyo (pinch) sesawudo
– isilinganiso esincwetshiweyo se-pepper
– isilinganiso esincwetshiweyo se-garlic
– isilinganiso esincwetshiweyo se-cayene pepper

Indlela yokupheka

– Xhwathisa isitshebo sakho emanzini alesawudo
– Khipha amagwebu amhlophe ayabe esesitshebeni
– Cenga amanzi aseleyo ngesikhathi kuxhwatha uwagcine
– Tshisa amafutha akho ufake amabhonzo akho uwakhanzinge aze atshintshe umbala.
– Faka ihanyanisi, pepper, garlic, le-cayenne pepper ukukhanzinge okwemizuzu emibili.
– Thela amanzi akho owacengileyo kuxwathe kancane ube sukhupha kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudla
Isitshebo lesi senela abantu abangu-8
Ungadla lesitshwala senyawuthi kumbe esamabele ufake imbhida owuthandayo eceleni.

SIMILAR ARTICLES

0 14

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply