Ondofa bami sebengiqedele abantwana

Ondofa bami sebengiqedele abantwana

0 1507
UMnu Peter Gamanya

Cornelius Luphahla
ZIMADOLONZIMA izakhamizi zesigabeni esingaphansi kwenduna uChireya eGokwe ngemva kokuba elinye inina lakule indawo liveze ukuthi undofa elamthatha kwesinye isakhamuzi nguye obulele abantwabalo abathathu langa linye, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Isiga lesi esihlasimulisa umzimba senzakale kunyanga ephelileyo lapho uNkosazana Monica Mazayi afelwe khona ngabantwabakhe abathathu uLivion Mazayi, Edwin Mazayi kanye loJerald Mazayi engozini yemota okudale ukuthi abikele uzulu ukuthi babulewe ngondofa bakhe abayisithupha.

UMthunywa ukhulumisane loNkosazana Agnes Moyo oyisakhamuzi sakule indawo wathi izelamani lezi zafa engozini yemota zivela eGoli.

“Abantwana bakaMazayi bafa ngesikhathi besiza ekhaya bevela kweleSouth Africa. Ekufeni kwabo kuthiwa imota yabo yangena iganga yatshaya isihlahla khonale eGoli bahle baphela bonke khonapho.

“Okungimangalisayo yikuthi uyise wabo laye wafa kabuhlungu engozini yenqola,” kutsho uNkszn Moyo.

Omunye umfakazi owayekhona esililweni lesi njalo oyisihlobo sikaMazayi, uMnumzana Peter Gamanya uthe wazizwela ngezakhe indlebe uMazayi esithi abantwabakhe babulewe ngondofa bakhe.

“Mina ngangikhona emngcwabeni wakoMazayi njalo lokhu ngingelankani lengakuzwayo. Kwathi ngesikhathi izidumbu zifika ekhaya uMazayi walahlela phansi ingubo ayeyembethe wagijima ekhala ethi kasakwazi ukuthi enzeni ngoba abantwabakhe babulewe ngondofa bakhe asebemhlamukele abayisithupha.

“Sithe simbuza ukuthi ondofa labo wabathatha ngaphi wathi wabathenga kuMakhakhi Mbano esinye isakhamuzi esesabhubhayo. Wabuya wathi ondofa laba kabasenzi imisebenzi abathuma yona yikho sebemqedele abantwana,” kulandisa uMnu Gamanya.

Ebuzwa ngale indaba uNkkz Mazayi uthe yena usakhalela abantwabakhe ngeke akhulume lutho.

“Mina akulalutho engingalukhuluma ngoba ngisakhalela abantwabami. Nxa ungibuza ngokufa kwabo uyangithunuka,” kutsho uNkkz Mazayi.

Induna yakule indawo uChireya ebuzwa ngale indaba uthe laye wayizwa njalo yamethusa kakhulu.

“Indaba yesakhamuzi esathi ondofa baso sebesiqedele abantwana ngayizwa njalo yangethusa kakhulu ngoba ngangingazi ukuthi ukhona umuntu olesibindi sokugcina ondofa abayisithupha,” kuphetha Induna uChireya.

NO COMMENTS

Leave a Reply