Noma Sengifile: N S Sigogo

Noma Sengifile: N S Sigogo

0 253

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
Ngokuqhubeka lendaba kagogo uMaMnkandla sibona uLamonti laye esengulowo obala ngodaba lokusizwa komfelokazi. Uyananzelela lokuthi yiyo indlu ababefuna ukuyithenga. Siyambona umkaLamonti olokhe elenhliziyo ebuhlungu ngendlu le kananzeleli njalo kalandaba lokuthi umfelokazi uphakathi kobunzima obungakanani.

Owesifazana lo siyananzelela ukuthi uyisibonelo somlingiswa ongaguqukiyo lanxa isimo sinjani, inhliziyo yakhe yomile njalo ungumuntu ogelasizi. Okunye njalo sibona ukuthi kalanhlonipho ngendlela aphendula ngayo umkakhe.

Ngakolunye uhlangothi sibona umlingiswa ozithobileyo njalo olobuntu, kakhathazeki ngendlela aphendulwa ngayo ngumkakhe loba nje esazi mhlophe ukuthi yena nguye inhloko yomuzi.

Mhlawumbe wananzelela ukuthi nxa bonke babengaphathana ngendlela efananayo kwakuzaba ngumuzi othunqa uthuli. ULamonti lo nguye oyisibonelo sowesilisa olesimo esizothileyo, kungasikho ukuthi ngumuntu owehlulwa yisifazana.

Ugogo uMaMnkandla yisibonelo somlingiswa obongayo otshengisa ukuzehlisa kanye lokuzithoba phambi kwabantu, uyaqhubeka ngenhliziyo ebongayo njalo uyabethemba omakhelwana bakhe kukho konke adlula phakathi kwakho. Sibona kuyibo abahamba besiyambadalalela izimali zakhe okwakumele zibhadalwe nguye njalo benza okunengi besenzela yena labazukulu bakhe.

Lokhu kusifundisa ukuthi yinto enhle ukuhlalisana labantu esigabeni ngoba ngabe wayengomunye umuntu nje owayengabazi abantu efana lomkakhe kaLamonti wayezabaphakathi kobunzima obedluleleyo.

Abalingiswa abanjengoMaDlamini kanye loMaMkandla ngabantu abalisineke. Benza sengathi bona emizini yabo akula lutho okumele balwenze, sibabona betshona begijimisa ukunceda ugogo uMaMnkandla.

Kunhlanganiso yabomama yibo njalo abahamba phambili betshiseka kakhulu ngenhlupho zikaMaMnkandla baze bamcelele lezimali ebantwini ngenhloso yokumnceda, befisa ukumncedisa kuphela. Konke abakwenzayo kutshengisa uthando olukhulu abalalo kwabanye abantu, kabazikhathaleli bona bodwa kodwa balenhliziyo ebanzi. Asibaboni kumbe kasizwa ngabo sebeqila ugogo lo njengoba bekuyibo ababamba izimali zakhe, kumbe sebesiba yilabana abafuna ukuthola kulokho ugogo akutholayo.Benza ngenhloso yokunceda umuntu odubekileyo kuphela.

Ukhansila wesigaba lesi simnanzelela engumuntu ongathembekanga. Akaziniki isikhathi sokulalela izikhalazo zabantu abaholayo. Iqembu labadubekayo kucaca ngumuntu ongafuni kuzisondeza kilo yena unceda nje kuphela labo abalemali.Yisibonelo sabaphathi abaholwa yibugwelegwele njalo bengekho kusimo sokuhola umphakathi.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply