Noma selehlukana . . . Emtshadweni wami lize!

Noma selehlukana . . . Emtshadweni wami lize!

0 388

Mehleli Nkunziyembongolo Dube
MZUKWANA womtshado kujabula abosendo, abangane ngitsho sibi somthakathi uyaliveza elenja ngoba esazi ukuthi phela lomcimbi utsho ukwanda kwemuli kubalula kubo esizwa kuthiwa baphila ngamagazi abantu.

Lelilanga ufica abantu bevunule impahla ebizayo enye phela ikhokhelwa ivela emazweni akude. Uthole becwebezela. Bona abatshadayo bayabe bevunule ezimhlophe qhwa becazimula engani yindonsakusa empondo zankomo ebusika.

Labahlutshwa yimikhuhlane efana laboBP labotshukela ufica begiya beqolotsha sebelingisa inkonyane lensengwakazi elele emangweni ngoba lisazi ukuthi selizasutha.

Kusuka kudanise njalo kwephula umoya lenhlinziyo ukuzwa ukuthi umtshado womuntu omaziyo, kungaba yisihlobo kumbe umngane usuchithekile ngenxa yezizatho ezimbalwa ezehlukeneyo.

Kudida ikakhulu abantwana ngoba basuka bangazi ukuthi basekele luphi uhlangothi ngoba abazali babo bebathanda bobabili. Ngitsho lezihlobo labangane ufica bengasazi sebesangene ingqondo ngoba phela bebathanda bonke.

Kuvamile ukuthi ababili nxa besehlukana kube labantu abacabangela ukuthi balesandla ekubhidlikeni komtshado wabo. Athi nxa embona lowo muntu azonde athukuthele anuke sengathi yibulongo bechalaha obunethwe yinsewula kaMpandula ilesiqhotho.

Lokhu kwavelela umngane wami uDingindawo. Yinto eyamdanisa kakhulu ukwehlukana kwabazali bakhe. Lasezifundweni zakhe kwabasobala ukuthi kukhona okudukuda umoya wakhe lokuphazamisa ingqondo yakhe ngoba izinga lakhe lehla okwamagama lombalisi waze wakunanzelela ukuthi kukhona okutshaya amanzi ngokungaqhubi kwakhe kuhle ezifundweni.

Wathi esesebenza wabanxusa bonke abazali bakhe loba nje unina wayesendele koMpangazitha, uyise laye esewathatha ikhosikazi lakoKhuzwayo. Mhla welanga lomtshado womntanabo bahlala ndawonye okwendoda lomkayo besenzela phela ukuthi umtshado womntanabo ube lesithunzi njalo ubusiseke. Phela kuyinto esemqoka ukujabulisa abazali. UDingindawo wayebathengele eMelika impahla zomtshado behleli bebobali, wawungeke ulokothe ukuthi sebehlukana.

Kwathi sekuthathwa izithombe wezwakala ngelipholileyo uDingindawo ethi laze laba bahle, kungani lingakhumisani umlotha siphileni kamnandi bonke bakhangelana bamoyizela bekwazi mhlophe ukuthi ingqobe isisele kibo.

Ayixabene.

Mehleli Nkunziyembongolo Dube 0738305027.

NO COMMENTS

Leave a Reply