Ngikhiphe uBrenda Fassie eGehena ngamusa ezulwini

Ngikhiphe uBrenda Fassie eGehena ngamusa ezulwini

0 1796
UMphurofethi uTalent Madungwe

Nomthandazo Ndlovu loGladmore Ncube
UMPHUROFETHI wedolobheni leHarare — owake wathathekisa uzulu nyakenye ngokuthi wavakatshela ezulwini kabili, kanye lokuthi uNkulunkulu wavakatshela ilizwe leZimbabwe mhlaka 20 Mpandula nyakenye, useveze ukuthi uphinde njalo waya ezulwini mhlaka 15 Mfumfu  lapho ahlangana khona loBrenda Fassie, Adolf Hitler loMuammar Gadaffi eGehena wabathandazela wasesiyabatshiya ezulwini.

UMphurofethi uTalent Madungwe webandla le-Exile Desire of All Nations Ministries uveze lokhu mhlaka 15 Mfumfu ngesikhathi senkonzo.

UMthunywa uzwe ukuthi uMphurofethi Madungwe wabikela ibandla lakhe ukuthi wahamba ezulwini encediswa yingilosi lapho abafika khona batshumayela eGehena uBrenda Fassie, uHitler, uTongai Moyo kanye loGadaffi baphenduka wahle wabasa ezulwini.

Elinye ilunga lebandla likaMphurofethi uMadungwe, uMnumzana Innocent Mpofu uthe umphrofethi wabo ngumphurofethi wezimanga kungakho bona kabasamangali sebekujayele lokhu.

“Thina akusasimangalisi ukuzwa ukuthi umphurofethi ubesezulwini, yimisebenzi kaNkulunkulu le, umphurofethi ukhethiwe ukuzosinceda lapha emhlabeni lo, olezilingo kangaka,” kutsho uMnu Mpofu.

UNkosikazi Constance Moyo uthe uMphurofethi uMadungwe yinceku kaNkulunkulu eqotho esetshenziswa nguNkulunkulu ngendlela ekuzinga laphezulu.

“Umphurofethi wethu wenza izimanga ezinengi kakhulu, uyavusa abafileyo, asilise abagulayo njalo useyisivakatshi esaziwayo ezulwini njalo ulomsebenzi omkhulu awenzayo khonale,” kulandisa uNkkz Moyo.

Ekhuluma loMthunywa uMphurofethi Madungwe uthe useleminyaka edlula itshumi evakatshela ezulwini.

“Mina angiqalisanga khathesi ukuya ezulwini, lokhu ngokwetshumi lanhlanu (15) ngihamba ngiphenduka  ngincediswa yingilosi loMoya ongcwele, abazalwane bami akusabamangalisi lokho ngoba sengihambe kanengi ezulwini ngiqale ngomnyaka odluleyo,” kutsho uMadungwe.

“Ukuhamba kwami ezulwini ngokomoya, angihambi njengalokho okwendizamtshina, ngiyanyamalala ngizibone sengilapho okumele ngibe khona, ekuhambeni kwami kokucina ngafika ngatshumayela eGehena abantu  abanjengo Hitler, Brenda Fassie, Gadaffi kanye loTongai Moyo baphenduka,” kuchaza uMadungwe.

UMphurofethi Madungwe uqhubekele phambili wathi labo afika wabathandazela beseGehena sebesezulwini ngoba baphenduka bavuma uJesu njengoMsindisi wabo.

“Ngikhuluma nje abantu engafika ngabatshumayeza njalo ngabathandazela  beseGehena sebesezulwini, njengalokho uJesu Khristu laye wahamba lesela ayebethelwe lalo esiphambanweni ezulwini, lami ngitshumayele abantu abaseGehena baya ezulwini,” kuqhuba uMphurofethi Madungwe.

UMthunywa uzwe ukuthi okwakhathesi uMphurofethi Madungwe ukhulekela ukuthi ilanga lime esibhakabhakeni lingahambi.

“Kuliqiniso sibili ukuthi ngifuna ukumisa ilanga, uJoshua walimisa ngakho lami ngifuna ukulimisa, okwakhathesi ngisakhulumisana lo’Nkulunkulu’ ngendaba yelanga  ngakho singaqeda ukukhuluma sengizalimisa-ke ilanga,” kuphetha umphurofethi lo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply