Limani utshinda lulenzuzo

Limani utshinda lulenzuzo

0 889

YiNtatheli kaMthunywa
INHLANGANISO ebona ngezokulima okulenzuzo eyeZimbabwe Commercial Farmers Union ikhuthaze abalimi ukuthi balime utshinda ngoba lulenzunzo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Winston Babbage uthe abalimi kabalime isilimo sotshinda ngoba silenzuzo enhle.

“Abalimi abafuna ukuthola inzuzo emangalisayo kabalime utshinda ngoba yisilimo esilomkambo omkhulu kweleZimbabwe.

“Umkambo wotshinda ubanzi kweleZimbabwe ngoba manengi amankampani athengisa amalembu ngakho umlimi angeke aswele indawo yokuthengisa utshinda lwakhe.

UMnu Babbage uveze ukuthi ukulima utshinda kuhle ngoba uHulumende weZimbabwe uyakusekela ngoba laye uyaluthenga kubalimi.

“UHulumende weZimbabwe uyathenga utshinda kubalimi okwenza kubelula ukuthi abalimi bathole inzuzo ekulimeni lesi isilimo.

“Ukulinywa kotshinda kulusizo ikakhulu ekuvuseleleni amankampani amalembu kanye lawokuthunga ngoba utshinda olwenza amalembu soluthengiswa eduzane okutsho ukuthi indleko ziyabe sezinlutshwana,” kutsho UMnu Babbage.

UMnu Babbage uphinde waveza ukuthi ukulima utshinda kulula njalo kufuna umkhathi okhudumalayo.

“Isilimo sotshinda sivuma emkhathini okhudumalayo. Siyavuma loba kulezulu elilutshwana kodwa kuyabe sokudingeka ukuthi umlimi adinge indlela zokuluthelela ngoba kuyisilimo esifuna amanzi alingeneyo.

“Isilimo lesi asizwisisani lokhula ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi abone ukuthi akulakhula esilimeni ngokuhlakulela isilimo. Isilimo sotshinda sivuma emhlabathini ongumdaka kumbe olitshebetshebe,” kuchasisa uMnu Babbage.

UMnu Babbage uxwayise abalimi ukuthi isilimo lesi kufanele basinakekele ngoba sihlaselwa yizibungwana.

“Isilimo lesi siyahlaselwa yizibungwana ezinengi ngakho umlimi kufanele abelemithi yokuvikela isilimo sakhe ukuze angalahlekelwa yisivuno okungabangela ukwehla kwenzuzo.

Uphinde wagcizelela ukuthi ukulinywa kotshinda kuhambisana lohlelo lukahulumende olweZimAsset.

“Ukulima utshinda kuhambisana lohlelo lukaHulumende olweZimAsset olukhuthaza ukuthi ukulungiswa kanye lokuthengwa kwezinto ezenziwe eZimbabwe,” kuphetha uMnu Babbage.

NO COMMENTS

Leave a Reply