Limani izilimo ezihambelana lesigaba somnyaka

Limani izilimo ezihambelana lesigaba somnyaka

0 242

Nomthandazo Ndlovu
Abalimi bakhuthazwa ukuthi balime izilimo ezihambelana lesigaba somnyaka ukuze babe lesivuno esihle.

UMnumzana Jabulani Ncube wenhlanganiso yePrime Seedco uthe abalimi kumele balime izilimo ezivumayo ngalesi isikhathi sokutshisa baxwaye ukulima izilimo zesikhathi somqando.

“Kuqakathekile ukuthi umlimi azi ukuthi yiziphi izilimo okumele azilime ngezigaba zomnyaka ezitshiyeneyo ukuze abe lesivuno esiphezulu,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uthe kulezinye izilimo ezingavumiyo ngesikhathi sokutshisa okumele zilinywe ngesikhathi somqando.

Uthe lezi izilimo abanye abalimi bayazilima sibili kodwa azibi lesivuno esihle.

“Kulezilimo ezinjengehanyanisi, imibhida efana le-tsunga le-rape akwenzi kuhle ngesikhathi sokutshisa kufuna umqando, ihanyanisi yona ingalinywa ngalesi isikhathi icina isikhipha amajodo amancane hatshi amakhulu esiwajayeleyo,” kuchaza uMnu Ncube.

Uqhubekele phambili wathi njengoba sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kufike ikhefu likaMpalakazi lapho okuleKhisimusi sokumele izilimo ezidliwa ngaleso isikhathi zihlanyelwe.

“Njengoba sokusele inyanga ezinlutshwane ukuthi singene kuMpalakazi sokumele izilimo ezidliwa ngekhefu lelo zingene phansi ukuze sithi sifika kuleyonyanga sezilungele ukudliwa, lapho umlimi uyayitshaya imali ngoba yizo izilimo eziyabe sezithengwa kakhulu nguzulu,” kuqhuba uMnu Ncube.

“Khathesi sokumele abalimi baqale ukuhlanyela izilimo ezinjengemiqwente, i-beetroot, i-lettuce, indumba, i-cucumber le-spinach ngoba yizo ezihambelana lalesi isigaba somnyaka esikuso,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply