Limani ikhabitshi, iyathuthukisa

Limani ikhabitshi, iyathuthukisa

0 208

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime ikhabitshi ngoba iyadlisa njalo iyavuma loba ngasiphi isikhathi somnyaka.

UMnumzana Pride Nyoni ongumlimi uthe abalimi abafuna ukwenza imali ngokuphangisa njalo bathole lenzuzo isilimo abangasilima yikhabitshi.

“Ikhabitshi yisilimo esivumayo sibili kubalimi labo abafuna ukwenza imali ngokuphangisa, ikhabitshi ayidingi msebenzi omnengi ukuyilima njalo umlimi kalahlekelwa zimali ekuyilimeni, ikakhulu labo abalima kuma-irrigation,” kutsho uMnu Nyoni.

“Ubuhle bokulima ikhabitshi yikuthi ilomkambo omkhulu ngoba kunengi okungenziwa ngayo njengokuthi iyadliwa loba iluhlaza, abanye bayithanda isingumfushwa,” kuchaza uMnu Nyoni.

UMnu Nyoni uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuthi umlimi ayilime ngendlela eqondileyo ukuze ithi ivuthwa kube yikhabitshi elohlonzi.

“Umlimi ohlakaniphileyo kumele abone ukuthi umhlabathi wakhe uyahlolwa ukuze abeleqiniso lokuthi kudingeka umvundiso onganani njalo akwazi ukuthi umhlobo ovuma ngalesi isikhathi somnyaka yiwuphi.

“Ikhabitshi yona ivuma kakhulu emhlabathini okwazi ukugcina amanzi lomvundiso,” kuqhuba uMnu Nyoni.

Omunye umlimi uNkosazana Priscilla Gumede uthe ikhabitshi iyadlisa sibili nxa ingathola umuntu okwazi ukuyilima ngendlela eqondileyo.

“Ikhabitshi yisilimo esidlisayo sibili, ngoba siyavuma umnyaka wonke njalo asiphuzi ukuvuthwa, okuqakathekileyo yikusilima ngendlela eqondileyo kuphela,” kuphetha uNkszn Gumede.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply