Limani idelele: Agritex

Limani idelele: Agritex

0 351
Idelele

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima eyeAgritex ikhuthaza abalimi ukuba balime idelele ngoba liyathengwa umnyaka wonke.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uNkosazana Treggie Mpofu onguHorticulture Specialist eAgritex uthe abalimi kumele balime idelele ikakhulu ngesikhathi sokutshisa ngoba yisilimo esifuna ilanga elinengi ukuze sikhule.

“Abalimi sibakhuthaza ukuthi balime idelele khathesi ngoba liyavuma nxa kutshisa njalo lasemanzini liyisilimo esingadingi  amanzi amanengi. Umlimi ulakho ukuthelela ngemva kwensuku eziyisikhombisa kusiya kwezilitshumi,” kulandisa uNkszn Mpofu.

Uthe idelele yisilimo esikhulayo emhlabathini owomileyo njalo ongelamanzi amanengi.

“Idelele lifuna ukulinywa emhlabathini ovundileyo kukanti nxa ungavundanga bangafaka umvundiso.

“Idelele yisilimo esilendleko eziphansi kubalimi ngoba asivamanga ukukhathazwa yizibungu okwenza umlimi angalahlekelwa yimali enengi. Kukanti silakho ukubalethela inzuzo ephezulu ngokusithegisela umphakathi njalo sesiyingxenye yezilimo esesithengiseka laphandle kwelizwe,” kuchaza uNkszn Mpofu.

“Abalimi kumele bahlolisise ukuthi izilimo zabo zisendaweni ehlanzekileyo, lokuba azilinyazwa lukhula kanye lezinye izihlahla ezingakhula phakathi kwezilimo ngoba zingaphambanisa ukukhula kwesilimo sabo ngakho kumele abalimi behlale behlola kanye lokususa okuyizihlahla okukhulayo phakathi kwezilimo.

“Ekuliyweni kwedelele kulemihlobo emibili egoqela idelele lentanga kanye lelemibhida kukanti umhlobo ovamileyo kakhulu ukulinywa ngowentanga.

“Idelele liyisilimo esingahluphiyo ukulima ngakho abalimi kanye lozulu bakhuthazwa ukuba balime izilimo ezifana ledelele ezingakhula emhlabathini  loba ngaphansi komumo womkhathi ongekho muhle,” kuphetha uNkszn Mpofu.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply