Limani i-lettuce, iyadlisa

Limani i-lettuce, iyadlisa

0 479

Gladmore Ncube
I-Zimbabwe Farmers Union (ZFU) inhlanganiso ekhangela ngezokulima lokuthuthukiswa kwabalimi ikhuthuza abalimi ukuba balime isilimo se-lettuce ngoba silenzuzo enengi kubalimi.

Abalimi bakhuthazwa njalo ukuthi balime i-lettuce ngoba ngumhlobo wekhabitshi ophezulu odliwa emicimbini ephakemeyo okutsho ukuthi ilomkambo omangalisayo.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Bridget Masikasi ongu-Regional Co-ordinator esabelweni seMatabeleland South uthe kulicebo elihle ukuthi abalimi balime i-lettuce bayithengise ngoba ilenzuzo enhle.

“I-lettuce ngumhlobo wekhabitshi olimeka lula ofuna ukuthi abilimi babe lolwazi oluqotho lokuyilima njalo babelesineke. Abalimi abasilelayo elwazini lokuyilima bavunyelwe ukuzofundiswa eZFU.

“Kuhle kakhulu ukulima isilimo lesi ngoba asidingi indawo enkulu kakhulu ukuze silinywe kodwa okudingakalayo yikuthi umhlabathi uvundiswe kuphela.

“Ekuvundiseni umhlabathi kuhle ukuthi abalimi bafake umquba hatshi ama-fertiliser ngoba abangela ukuthi izilimo zihlaselwe yimikhuhlane eminengi,” kuchaza uNkszn Masikasi.

UNkszn Masikasi uqhubekele phambili wachaza ukuthi i-lettuce ilakho ukumelana lokutshisa kwelanga.

“I-lettuce ilinywa ngesikhathi sokutshisa ayilandaba ekufunayo kuphela yikuthi ithole amanzi eneleyo ngoba impande zayo zihlala zinatha  kungakho-ke abalimi kumele babone ukuthi umhlabathi wabo uhlala umanzi.

“Amanzi adingakala kakhulu nxa amaxhakela esanda ukuhlanyelwa ngoba yiso isikhathi impande okumele zinathe khona amanzi anelayo ukuze zibambe,” kulandisa uNkszn Masikasi.

UNkszn Masikasi uphinde njalo waxwayisa abalimi ngemikhuhlane lezibungu ezihlasela i-lettuce ekukhuleni kwayo.

“I-lettuce ihlaselwa yizibungu lemikhuhlane njengazo zonke izilimo. Kulamawemusi abizwa ngokuthi ngama-cutworms ahlasela i-lettuce ngesikhathi amaxhakela esanda kuhlanyelwa. Abalimi kumele babone ukuthi bathenga imithi eqondileyo yokubulala amawemusi ngoba ayingozi,” kuxwayisa uNkszn Masikasi.

Ubuye njalo wachaza uNkszn Masikasi indlela isilimo lesi esilomkambo ngayo.

“I-lettuce ilomkambo omkhulu ngoba iyikudla okwakha umzimba ngakho-ke abantu bayayithakazelela ukuyidla sikhathi sonke. Nxa abalimi benze kuhle kakhulu bayenelisa ukuthi bayithengisele izitolo ezinkulu okwenza bathole inzuzo enhle,” kuphetha uNkszn Masikasi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply